Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko27.01.2016

Odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

27.01.2016

Uchwałą nr 51/131/2016 z dnia 27.01.2016 r. ZARZĄD POWIATU TUCHOLSKIEGO odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” oraz zapewnił udział społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowego dokumentu 

Na podstawie art. 48 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 t.j. z póź. zm.). Zarząd Powiatu
uchwala, co następuje:
§1.  Postanawia się odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”.
§2.  Postanawia się podać informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do publicznej wiadomości poprzez publikację niniejszej Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi.
§3.  Postanawia się podać informacje zapewniające udział społeczeństwa w opracowaniu przedmiotowego dokumentu do publicznej wiadomości poprzez publikację wymaganych ustawą informacji stanowiących załącznik do niniejszej Uchwały w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi.
§4.  Ustala się termin 21 dni na składanie uwag, liczony od momentu podania informacji do publicznej wiadomości.
§5.  Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Rozwoju Lokalnego i Funduszy Europejskich.
§6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Zarząd Powiatu Tucholskiego
 

Uzasadnienie
Opracowanie pn. „Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” ma na celu dokonanie kompleksowej diagnozy stanu obszaru powiatu oraz zaproponowanie założeń rozwoju pozwalających na zapewnienie wysokiej jakości życia mieszkańców powiatu. Dotąd obowiązująca Strategia dla powiatu tucholskiego została uchwalona w roku 2007 i częściowo straciła swoją aktualność ze względu na zmiany uwarunkowań funkcjonowania powiatu, w tym zwłaszcza w związku z przyjęciem nowej strategii na poziomie województwa (Plan modernizacji 2020+) oraz rozpoczęciem nowego okresu programowania rozwoju 2014-2020. Jednak w warstwie merytorycznej znaczna część ustaleń zachowała aktualność, a celowość ich realizacji zostaje podtrzymana w bieżącej Strategii. Pod tym względem można więc traktować aktualnie rozpatrywany projekt Strategii jako modyfikację i uszczegółowienie dotąd obowiązującej Strategii.
Zaproponowane w projekcie opracowywanej Strategii kierunki rozwoju dotyczą trzech zasadniczych sfer: (1) rozwoju społecznego – związanego z poprawą poziomu wykształcenia i zwiększeniem aktywności społecznej mieszkańców, a także rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, (2) wzrostu gospodarczego – związanego z tworzeniem miejsc pracy zarówno poprzez przygotowanie kadr, jak i zwiększanie liczby podmiotów gospodarczych oraz rozwój już istniejących oraz (3) rozwoju infrastruktury – głównie wodno-kanalizacyjnej, energetycznej i dróg lokalnych.
Odstąpienie od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu opracowania pt. „Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” wynika z następujących przesłanek:

 • Uzgodniono odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko z RDOŚ w Bydgoszczy oraz z PWIS w Bydgoszczy. 
 • Strategia rozwoju stanowi element „Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020”, będąc dokumentem w pełni komplementarnym z tym dokumentem strategicznym. Znaczna część planów i zamierzeń ujętych w strategii uzależniona jest od finansowania ze środków „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”. Dla obu wymienionych dokumentów przeprowadzona została SOOŚ. Nadmienić należy, że projekt strategii rozwoju stanowił podstawę do opracowania „Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego”, od którego to dokumentu uzgodnione zostało odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
 • Strategia rozwoju powiatu z założenia stanowi swoisty zbiór potrzeb identyfikowanych na terenie powiatu i zgłaszanych przez różne środowiska – ale nie jest typowym „dokumentem wdrożeniowym”. Strategia jest tylko uzgodnionym przez powiatowe i gminne władze oraz społeczeństwo wyrazem woli podejmowania działań w niej określonych, ale sam proces realizacji i przebieg tych działań jest ściśle określony w dokumentach odrębnych. W tym konkretnym przypadku Powiat Tucholski będzie inwestorem przede wszystkim w zakresie działań związanych z poprawą jakości i sprawności funkcjonowania usług publicznych poziomu powiatowego. Pozostałe zadania - zgłaszane przez samorządy gminne - wynikają z ambicji rozwojowych gmin wyrażanych w gminnych dokumentach z zakresu planowania rozwoju. Nie można tu więc uważać Strategii powiatowej za dokument ustanawiający i wprowadzający do przestrzeni te planowane przez gminy działania - Strategia rozwoju powiatu jest tylko dokumentem porządkującym i koordynującym te zamierzenia. 
 • Strategia rozwoju dotyczy wyłącznie obszaru powiatu - wszelkie możliwe w wyniku realizacji jej ustaleń działania, zamykać się będą w jego granicach. Realizacja któregokolwiek z ustaleń nie wpłynie na zagospodarowanie obszarów położonych poza granicami powiatu, jak też nie będzie powodowała oddziaływań na obszary leżące poza granicami powiatu. 
 • Dopiero na etapie realizacji ustaleń Strategii ma miejsce wybór konkretnych instrumentów realizacji jej założeń – tu następuje ocena różnych wariantów realizacji i wybór optymalnego. Jeśli przedsięwzięcie ma charakter przestrzenny (wiąże się z powstaniem nowego zagospodarowania), to proces ten jest osadzony w ścisłych uwarunkowaniach prawnych z zakresu planowania przestrzennego. Wówczas warunkiem realizacji danego przedsięwzięcia jest sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który musi zachować zgodność przeznaczenia terenu ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - obydwa wspomniane rodzaje dokumentów planistycznych mają ustawowo zagwarantowane przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. Gdyby jednak w wyniku realizacji ustaleń Strategii pojawiła się potrzeba realizacji na terenie którejkolwiek z gmin zagospodarowania niezgodnego z ustaleniami obecnie obowiązującego Studium, wyprzedzająco będzie musiała zostać dokonana zmiana Studium, w ramach której obligatoryjne jest przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Kolejnym etapem oceny ewentualnych skutków środowiskowych, jest procedura SOOŚ przy sporządzaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Z przyczyn formalnych nie jest więc możliwe by rozpatrywana Strategia dla Powiatu Tucholskiego stanowiła dokument bezpośrednio powodujący realizację  przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, jak też by realizacja tego typu przedsięwzięcia mogła zaistnieć bez ustawowo wymaganej procedury oceny oddziaływania jej skutków na środowisko. 
 • Znaczna część ustaleń Strategii nie wiąże się z dokonywaniem jakichkolwiek zmian zagospodarowania, a dotyczy tzw. „działań miękkich” – związanych z podnoszeniem jakości i sprawności funkcjonowania usług na terenie powiatu i z szeroko rozumianym rozwojem społecznym. W kontekście takich działań trudno w ogóle wskazywać jakiekolwiek bezpośrednie skutki środowiskowe, a skutkiem pośrednim poprawy poziomu wykształcenia i wiedzy mieszkańców oraz pobudzania aktywności społecznej, zazwyczaj jest także wzrost świadomości proekologicznej. 
 • Aż trzy z wskazywanych obszarów działań dotyczą zagadnień mających bezpośredni wpływ na poprawę stanu środowiska. Jeden z obszarów dotyczy rozwoju lokalnej infrastruktury technicznej, której realizacja będzie skutkowała jednoznacznymi korzyściami w sferze oddziaływań na środowisko poprzez ograniczenie emisji różnego rodzaju zanieczyszczeń. Kolejny obszar dotyczy działań ochronnych i naprawczych w dziedzinie środowiska przyrodniczego. Ponadto formułuje się obszar poświęcony efektywności energetycznej i gospodarce niskoemisyjnej, gdzie zamierza się wspierać rozwój energetyki odnawialnej, ale „rezygnuje się z zabiegania o rozwój zawodowej energetyki wiatrowej, jako funkcji kolizyjnej z zasadami ochrony przyrody oraz z turystycznym charakterem powiatu” (str. 26 projektu Strategii) 
 • Zakładane cele strategii mają charakter jednoznacznie prospołeczny, a walory środowiskowe są traktowane jako jeden z podstawowych kapitałów powiatu – walor dla jego przyszłego rozwoju. 
 • W wyniku realizacji strategii nie zmieni się ogólny profil społeczno-gospodarczy powiatu tucholskiego – pozostanie on nadal obszarem wielofunkcyjnym, o charakterze i krajobrazie leśno-rolniczym, jednak z lepiej rozwiniętą infrastrukturą techniczną (zwłaszcza w aspekcie ochrony wód i ochrony powietrza) i bardziej sprawnymi usługami publicznymi. 
 • Oceniając prawdopodobieństwo realizacji ustaleń Strategii (o którym mowa w art. 49 ustawy), za bardzo wysoce prawdopodobne uznaje się ustalenia dotyczące aktywności społecznej, w tym zwłaszcza poprawy jakości kształcenia oraz rozwoju edukacji przedszkolnej, poprawę standardów funkcjonowania innych usług podległych powiatowi i poszczególnym gminom, a także sukcesywne modernizacje budynków użytkowanych przez sektor publiczny. W sferze inwestycyjnej za działania pewne należy uznać dalszy rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej, a także sukcesywne remonty dróg oraz realizację ścieżek i dróg dla rowerów. Bardzo prawdopodobna jest realizacja na terenie całego powiatu obiektów służących celom sportu i rekreacji (place zabaw, boiska, kąpieliska), projekty z zakresu efektywności energetycznej budynków, odnowy wsi, działań na rzecz bezpieczeństwa na drogach (chodniki, oświetlenie). Działania na sieci dróg lokalnych (głównie poprawa stanu technicznego) będą zależne od możliwości budżetów powiatu i gmin. 
 • Prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań skumulowanych (o którym mowa w art. 49 ustawy) w zakresie większości planowanych działań wyklucza się lub ocenia jako bardzo małe, natomiast przewiduje się istotne pozytywne oddziaływania skumulowane w zakresie jakości życia mieszkańców, a wskutek rozwoju infrastruktury technicznej - także w zakresie ograniczania oddziaływań na środowisko. Wyklucza się możliwość zaistnienia oddziaływań transgranicznych. Prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska - będących skutkiem bezpośredniej realizacji ustaleń Strategii ocenia się jako zerowe. 
Powyższe przesłanki jednoznacznie wskazują na możliwość odstąpienia od wymogu przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla projektu opracowania pt. „Strategia rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego”.
Zgodnie z art. 39 ustawy organ opracowujący projekt dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa zobowiązany jest do podania publicznej wiadomości określonych informacji. Nie jest jednoznacznie określone, czy po odstąpieniu od dokonania oceny oddziaływania na środowisko projekt „Strategii rozwoju obszaru Powiatu Tucholskiego” podlega przedmiotowej regulacji, jednak ze względu na możliwe zainteresowanie społeczeństwa zapisami dokumentu postanowiono poddać przedmiotowy projekt konsultacjom w trybie przewidzianym ustawą.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (27 stycznia 2016)
Opublikował: Magdalena Kurpinowicz (29 stycznia 2016, 13:45:08)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1420