szkolny program wychowawczy
 
 
SPIS TREŚCI
 
1.      Podstawy prawne.
2.      Wizja szkoły.
3.      Misja szkoły.
4.      Obszary działań wychowawczych - zadania.
5.      Zasada współpracy wychowawczej z rodzicami.
6.      Harmonogram spotkań z rodzicami.
7.      Kalendarz świąt, imprez okolicznościowych i uroczystości szkolnych.
8.      Monitoring i ewaluacja.


 
PODSTAWY PRAWNE

 
-   Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej,
-   Konkordat,
-   Karta Nauczyciela,
-   Ustawa o systemie oświaty,
-   Powszechna Deklaracja Praw Człowieka,
-   Konwencja Praw Dziecka,
-   Statut Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych im. Ziemi Tucholskiej w Tucholi


MISJA SZKOŁY
 
Wychowanie i wykształcenie aktywnego i odpowiedzialnego człowieka, który osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym, otwartego na świat, przygotowanego do życia w Zjednoczonej Europie, tolerancyjnego, samodzielnego i twórczego, posługującego się nowoczesnymi środkami medialnymi.
 
„Wizja to realistyczna, wiarygodna, atrakcyjna przyszłość dla twojej szkoły" Burt Nanus
 
 
WIZJA SZKOŁY
 
ZSLiT to szkoła nowoczesna, dobrze wyposażona w środki audiowizualne, tworząca równe szansę wszystkim, opierająca się na mocnych filarach: kształceniu, wychowaniu, opiece, nauczycielach. Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, nauczycieli i rodziców, a wszyscy jej członkowie są jednakowo ważni. Młodzież zdobywa wiedzę i umiejętności w szkole zawodowej, w liceum profilowanym i szkole policealnej. Jesteśmy liderami w edukacji informatycznej. Wykwalifikowana i stale doskonaląca swą wiedza kadra nauczycielska zapewnia każdemu uczniowi warunki do rozwoju, a w swej pracy uwzględnia zróżnicowanie potrzeb i zdolności uczniów.
Partnerstwo i zrozumienie, szacunek i tolerancja stanowią podstawę naszych działań. Dzięki nowoczesnej bazie dydaktycznej uczeń potrafi zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę.


 

ROZWÓJ EMOCJONALNY


 
ZADANIA SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI Pomoc w poznawaniu siebie i samoocenie. Indywidualna opieka nad młodzieżą z rodzin dysfunkcyjnych oraz młodzieżą wymagającą indywidualnego traktowania ze względu na deficyty emocjonalne. Podejmowanie działań pomocnych w określeniu i nazywaniu uczuć i stanów psychicznych. Partnerskie rozmowy, dyskusja nad filmem lub utworem Rozwijanie umiejętności akceptacji siebie. Wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne przy współpracy pedagoga. Budowanie empatii. Cykl zajęć adaptacyjnych „Poznajmy się", organizowanie imprez klasowych, szkolnych, spotkania „O".   Wdrażanie postaw asertywnych. Treningi zachowań asertywnych przy współpracy poradni psychologiczno - pedagogicznej i pedagoga szkolnego. Radzenie sobie ze stresem. Stosowanie technik relaksacyjnych i sposobów przeciwdziałających stresom. Promowanie postawy tolerancji Cykl zajęć na temat „jesteśmy niepowtarzalni Pomoc uczniom w zwalczaniu własnej agresji i innych zachowań negatywnych. Prowadzenie przez wychowawcę dokumentacji wychowawczej zawierającej spostrzeżenia dotyczące postaw i zachowań poszczególnych uczniów. Zajęcia dotyczące przewidzenia czy rozpoznania reakcji agresywnych przy współpracy instytucji wspierających szkołę, np. policjanta. Prezentowanie pozytywnych wzorów osobowych (uznane autorytety, postacie literackie, wyróżniający się uczniowie). Wdrażanie do refleksji w zakresie własnego postępowania ucznia. Udział młodzieży w scenkach i inscenizacjach wymagających podejmowania decyzji. Dyskusja nad podjętymi decyzjami.


ROZWÓJ SPOŁECZNY

 
ZADANIA SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI Integrowanie zespołu klasowego, inicjowanie klimatu akceptacji i tworzenia więzi społecznych. Organizowanie zajęć adaptacyjnych dla klas I (spotkania uczniów „O") w celu wyeliminowania napięć powstałych na tle zmiany grupy rówieśniczej i grupy. Kształtowanie umiejętności prawidłowych kontaktów interpersonalnych. Uświadomienie pełnionych ról społecznych i wdrożenie do współodpowiedzialności za wykonywanie zadań w zespole uczniowskim. Wpajanie postaw altruistycznych i tolerancji dla drugiego człowieka. Inicjowanie akcji, zbiórek na cele charytatywne.   Rozwijanie samorządności. Integrowanie uczniów różnych klas na rzecz stowarzyszenia w szkole pozytywnego klimatu. Aktywny udział w uroczystościach szkolnych. Wspomaganie inicjatyw uczniowskich. Współpraca z różnymi instytucjami pozaszkolnymi. Rozwijanie poczucia solidarności uczniów wszystkich klas w celu tworzenia pozytywnego obrazu szkoły w środowisku. Wspieranie działań Samorządu Uczniowskiego i pomoc w realizacji jego planu pracy. Prezentowanie osiągnięć klasy i szkoły. Wdrażanie do przestrzegania Regulaminu Szkoły. Godne i systematyczne reprezentowanie szkoły w konkursach, zawodach, imprezach, występach. Kształtowanie prawidłowych postaw obywatelskich. Znajomość oraz szacunek wobec symboli narodowych i szkolnych. Kształcenie obywateli XXI w. Prowadzenie zajęć umożliwiających uczniom rozwijanie zdolności krytycznego myślenia (preferowanie indywidualnego konstruowania sądów na bazie zdobytej wiedzy). Umożliwienie korzystania z technik multimedialnych, dostęp do renomowanych czasopism obcojęzycznych. Przygotowanie uczniów do współzawodnictwa na rynku pracy. Organizowanie wycieczek do Centrum Planowania Kariery Zawodowej w Bydgoszczy. Rozwijanie umiejętności pozytywnego myślenia. Ścisły kontakt z doradcą zawodowym UP w Tucholi. Wpajanie poczucia przynależności do społeczności europejskiej.   Organizowanie świąt narodowych (wieczornice, apele) Organizowanie wycieczek programowych. Udział w uroczystościach lokalnych. Spotkania z samorządowcami. Organizowanie wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego. Poznawanie aktualnych spraw, osiągnięć gminy, powiatu, regionu, kraju, Europy, Świata.   Powołanie patrona szkoły.   Przeprowadzenie plebiscytu wyboru patrona ZSLiT w Tucholi
 
 
 
 
UCZESTNICTWO W KULTURZE

 
ZADANIE SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI kultywowanie tradycji narodowych, religijnych, rodzinnych i szkolnych, Zwiedzanie zabytków, muzeów i innych ośrodków kulturalnych kraju. eksponowanie wychowania regionalnego, dziedzictwa kulturalnego regionu, Zwiedzanie regionalnych muzeów, wycieczki krajoznawcze, spotkania z twórcami ludowymi, eksponowanie wiedzy o urokach małej ojczyzny. - kształtowanie umiejętności odczytywania różnorodnych wytworów kultury i ich trafnej interpretacji, - pomoc w odnajdywaniu przez uczniów swego miejsca w świecie kultury oraz określeniu ich relacji do tradycji, Uczestnictwo w spotkaniach teatralnych, muzycznych i innych.   Podtrzymywanie tradycji klasowych, szkolnych, rodzinnych i religijnych (andrzejki, wigilie klasowe, studniówki, połowinki).   Kultywowanie tradycji szkoły: - spotkania „O", - otrzęsiny klas pierwszych, - pożegnanie absolwentów, Dzień Wiosny, - Dzień Sportu Szkolnego, - Festyn Wiosenny, - Studniówka klas maturalnych. - organizowanie wieczorków poetycko - muzycznych, - prowadzenie zespołu muzycznego, - współuczestniczenie delegacji szkolnej w uroczystościach w Rudzkim Moście.


 
 
 
ŻYCIE W RODZINIE

 
ZADANIA SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI 1. Pomoc w kształtowaniu prawidłowych relacji we własnej rodzime. Integrowanie działań rodziców i nauczycieli. Zdania powinny być realizowane głównie na lekcjach „wychowania do życia w rodzinie", przy współpracy z pedagogiem szkolnym, psychologiem, pielęgniarką szkolną, a także z udziałem instytucji pozaszkolnych wspierających rodzinę. 2. Wspieranie rodziny w przygotowaniu młodego człowieka do pełnienia ról małżeńskich oraz samodzielności i odpowiedzialności. 3. Ukazywanie płciowości w kontekście wartości życia ludzkiego, miłości, odpowiedzialności, małżeństwa i rodziny.   4. Przekazywanie rzetelnej wiedzy o rozwoju człowieka w wymiarze biologicznym, psychicznym, społecznym i duchowym.


 
 
ROZWÓJ ZDROWOTNY

 
ZADANIA SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych, promocja zdrowego stylu życia. Kształtowanie właściwych zachowań w pomieszczeniach sanitarnych. Kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania właściwych wyborów, zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Organizowanie akcji promujących zachowania prozdrowotne Uświadomienie zagrożeń związanych z nałogami i uzależnieniem od narkotyków. Wdrażanie profilaktycznych programów, włączenie się w ogólnopolskie akcje „Dzień bez papierosa", „Światowy Dzień z Walki AIDS" i inne. Uświadomienie różnorodnych niebezpieczeństw i zagrożeń w szkole, w domu, na ulicy i w innych miejscach. Wdrażanie programów dotyczących promocji zdrowia. Przekazywanie modeli aktywnego spędzania wolnego czasu, ukazywanie znaczenia aktywności ruchowej. Organizowanie Dnia Sportu, zawodów, turniejów, rozrywek sportowych; Stworzenie programu pozalekcyjnego zajęć rekreacyjno - sportowych zawierających różnorodne propozycje dla uczniów z uwzględnieniem ich możliwości fizycznych. Edukacja ekologiczna -propagowanie ekologicznego modelu funkcjonowania we współczesnym świecie -uświadomienie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów zapobiegania niszczeniu środowiska przyrodniczego. Współpraca z terenową stacją sanitarno - epidemiologiczną i innymi ośrodkami zajmującymi się zdrowiem, konkursy o tematyce ekologicznej, udział w ważnych akcjach i obchodach „Sprzątanie świata", Dzień Ziemi" i inne.
 
 
 
ROZWÓJ INTELEKTUALNY UCZNIA


 
ZADANIA SZKOŁY SPOSOBY REALIZACJI - przygotowanie do zdawania egzaminów na studia, - przygotowanie do współzawodnictwa na rynku pracy - kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji, - rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, - budzenie ciekawości poznawczej, - pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów i ich twórczym wykorzystaniu, - zapewnienie uczniom warunków do zdobywania wiedzy i umiejętności zgodnie z podstawą programową oraz wizją i misją szkoły, uwzględniając indywidualne możliwości uczniów. - organizowanie konkursów wiedzy przedmiotowej i umiejętności zawodowej, - stworzenie i realizowanie programów pracy z uczniem zdolnym, - opracowanie indywidualnych programów pomocy uczniom z trudnościami dydaktycznymi, - stymulowanie aktywności poprzez prezentację osiągnięć uczniów (wystawy prac, pokazy, przedstawienia, przeglądy twórczości itp.), - stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wszystkich przedmiotów, - organizowanie (w miarę potrzeb i możliwości finansowych) różnorodnych zajęć pozalekcyjnych, - udostępnienie uczniom pracowni komputerowych i możliwości korzystania z Internetu poza planowymi zajęciami lekcyjnymi, - właściwy dobór programów, podręczników i środków dydaktycznych, - organizowanie lub umożliwienie uczniom udziału w warsztatach sprzyjających rozwojowi intelektualnemu, - współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w celu ułatwiania uczniom poznania ich talentów, możliwości i predyspozycji.  
 


ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI


 
¦  Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają rodzice.
¦  Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania:
- celem ogólnym wychowania jest „wszechstronny rozwój osobowy uczniów" - nauczyciele powinni więc - w miarę możliwości - wspomagać rozwój osobowy ucznia we wszystkich wymiarach, w tym zawłaszcza intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym,
¦  Kierunek działalności wychowawczej szkoły nie może być sprzeczny z wolą rodziców.
¦  Nauczyciele nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe zadania wychowawcze i za efekty wychowania.
1.     Nauczyciele i rodzice współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci:
- relacje nauczycieli i rodziców powinny być oparte na wzajemnym zaufaniu, szczerości i życzliwości.
2.     Rodzice mają prawo do:
1)    znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych w danej klasie i w szkole,
2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania, promowania ucznia,
3)    znajomości przepisów i zasad dotyczących przeprowadzania egzaminów (klasyfikacyjnych, poprawkowych, dojrzałości, wstępnych) ,
4)    uzyskiwania w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka -jego zachowania, postępów w nauce, przyczyn trudności.
5)    uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania, zapobiegania trudnościom szkolnym oraz dalszego kształcenia swych dzieci,
6)    wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny.
3. Rodzice, w ramach rzeczywistego zbliżenia do szkoły, mają możliwość:
1)    bezpośredniego udziału we wszystkich spotkaniach i zebraniach ogólnych i klasowych uczniów,
2)    udziału swoich przedstawicieli w posiedzeniach rady pedagogicznej,
3)    zadeklarowania konkretnej pomocy usługowej i finansowej na rzecz szkoły lub klasy - utworzenia „banku pomysłów i inicjatyw",
4)    bezpośredniego realizowania w/w deklaracji w działaniach na rzecz klasy lub szkoły,
5)    zgłaszania uwag i wniosków do planu pracy dydaktycznej i wychowawczej szkoły,
6)    bezpośredniego udziału w realizacji zadań szkoły:
- uroczystości i święta szkolne,
- imprezy turystyczne i rekreacyjne (wycieczki, biwaki, rajdy),
- imprezy rozrywkowe i towarzyskie,
- zajęcia sportowo - rekreacyjne,
- zajęcia pozalekcyjne,
- zajęcia w ramach lekcji wychowawczych, ... i inne.
7)    ufundowania stypendiów naukowych dla najlepszych uczniów,
8)    ufundowania pucharów i nagród (rzeczowych i finansowych) dla najlepszych klas i uczniów.
4. Rodzice mogą mieć wpływ na dobór lub zmianę nauczyciela, któremu dyrektor powierzył obowiązki wychowawcy klasy lub przydzielił nauczanie danego przedmiotu w klasie. W sytuacjach uzasadnionych (niewywiązywanie się z obowiązków, naruszanie godności osobistej uczniów ...) mogą zwrócić się do Dyrektora Szkoły z wnioskiem o zmianę nauczyciela;
5. Szczególną rolę we współpracy szkoły z rodzicami pełnią wychowawcy klas.
6. Wychowawca - wspólnie z rodzicami:
1)    ustala potrzeby opiekuńczo - wychowawcze uczniów oraz określa oczekiwania rodziców i uczniów wobec szkoły,
2)    ustala treści i formy zajęć tematycznych na godziny do dyspozycji wychowawcy,
3)    planuje i organizuje różne formy życia zespołowego (rozwijające jednostki i integrujące zespół klasowy).
7. Wychowawca również:
1)    okazuje rodzicom pomoc w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci i otrzymuje od nich pomoc w swoich działaniach,
2)    włącza rodziców w sprawy życia klasy i szkoły,
3)    umożliwia (lub ułatwia) rodzicom kontakt ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności (także zdrowotnych) oraz w określaniu zainteresowań, szczególnych uzdolnień i predyspozycji zawodowych uczniów.
8. Wychowawca informuje rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu uczniów:
- na zebraniach ogólnych - przynajmniej dwa razy w roku szkolnym, na zebraniach klasowych - przynajmniej trzy razy w roku szkolnym,
- w bieżących kontaktach indywidualnych - wg potrzeb,
- szczególnie - w przypadku zagrożenia ucznia końcową oceną niedostateczną z przedmiotów (indywidualnie - listownie lub telefonicznie),
- w innych sytuacjach - wymagających kontaktu z rodzicami.
9. W szkole działa Rada Rodziców (RR) stanowiąca reprezentację wszystkich rodziców uczniów:
1)    Zasady tworzenia RR uchwala ogół rodziców uczniów szkoły.
2)    RR uchwala regulamin swojej działalności.
3)    Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej z wnioskiem i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły, a w szczególności:
- bieżącego i perspektywicznego programowania pracy szkoły,
- doskonalenia organizacji warunków pracy szkoły,
- pomocy w realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczo - opiekuńczych,
- planowania wydatków szkoły.
10. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców dokonują okresowej analizy i oceny swoich kontaktów (l raz w semestrze - na posiedzeniu analitycznym).
11. Rodzice otrzymują listy pochwalne za osiągnięcia w nauce i pracy społecznej swoich dzieci oraz dyplomy i podziękowania za swoją działalność na rzecz szkoły lub klasy
Wychowawca jako osoba planująca, diagnozująca potrzeby wychowawcze oraz sprawdzająca efekty własnej pracy posiada umiejętności:
¦  określania potrzeb i oczekiwań uczniów oraz rodziców,
¦  wybrania właściwego dla siebie programu działań,
¦  konstruowania narzędzi (np. kwestionariuszy, ankiety, wywiadu) sprawdzających efekty swojej pracy.
 
 
 
HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI


 
LP RODZAJ SPOTKANIA VIII IX X XI XII I II III IV V VI
l. Zebrania Prezydium Rady Rodziców.                      
2. Zebranie ogólne rodziców klas I.                      
3. Zebranie ogólne wszystkich rodziców.                     
4. Zebranie klasowe (wywiadówki)                      
5. Inne (problemowe, ...) Wg potrzeb dyrekcji lub wychowawcy.
 


KALENDARZ ŚWIĄT,
IMPREZ OKOLICZNOŚCIOWYCH
I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

 
LP. UROCZYSTOŚĆ - IMPREZA FORMY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNY
1Rozpoczęcie roku szkolnego Uroczystość ogólnoszkolna 1 IX Dyrektor
2. Ślubowanie klas I przed pomnikiem w Rudzkim Moście Spotkanie z wychowawcami Ostatni dzień sierpnia Dyrektor wychowawcy klas 3. Uroczystości związane z nadaniem szkole imienia Konkurs, sesja popul.-naukowa, wystawa fotograficzna IX - X Wychowawcy klas, nauczyciele bibliotekarze 4 Święto Niepodległości lub uchwalenia Konstytucji 3 maja Uroczystość wewnątrzszkolna 11 XI 3 V Wychowawcy klas III – IV 5 Klasowe andrzejki Uroczystości klasowe 30 XI Samorządy klasowe 6 Wigilia Klasowe spotkania wigilijne Od 20 XII Samorządy klasowe 7 Studniówka Bal uczniów klas IV i V I - II Samorządy klas IV, Rada Rodziców 8 Walentynki Zabawy okolicznościowe 14 II Samorządy klasowe 9 Dzień Wiosny Zabawy, konkurs na najciekawsze przebranie marzec Samorządy klasowe, Samorząd Szkolny 10 Dzień Sportu Szkolnego Gry, turnieje 1 czerwca Nauczyciele w-f 11 Drzwi otwarte szkoły Pokazy, stoiska Kwiecień Maj Dyrektor 12 Pożegnanie maturzystów Uroczystości dla klas kończących Czerwiec Dyrektor, Samorząd klas III 13 Zakończenie roku szkolnego Uroczystość ogólnoszkolna Czerwiec Dyrektor, Rada Rodziców
 

 
MONITORING I EWALUACJA

 
Program wychowawczy szkoły podlega ewaluacji.
Ewaluacja programu wychowawczego szkoły prowadzona jest przez powołany przez Dyrektora Szkoły zespół składający się z :
ð przedstawicieli nauczycieli,
ð wychowawców,
ð przedstawicieli rodziców,
ð przedstawicieli uczniów,
ð pedagoga szkolnego.
Zadaniem zespołu jest dokonywanie analizy:
ð bieżącej,
ð semestralnej,
ð końcoworocznej.
Narzędzie ewaluacji:
ð ankiety,
ð wywiady,
ð sondaż.
Zespół dokonuje analizy programu wychowawczego szkoły i proponuje wprowadzenie zmian.
Zespół przy opracowywaniu propozycji zmian w Szkolnym Programie Wychowawczym analizuje także zarejestrowane przez szkolny system monitoringu wizyjnego zdarzenia naruszające ład i porządek w szkole.

 

Wytworzył: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011)
Opublikował: Agnieszka Suwalska (13 kwietnia 2011, 12:52:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2988

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij