Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.bippowiat.tuchola.pl


Tuchola: Zakup i dostawa Echokardiografu
Numer ogłoszenia: 49384 - 2016; data zamieszczenia: 04.03.2016
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:
V zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Tucholski Spółka z o.o. , ul. Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 52 3360503, 3360508, faks 52 3360508.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: osoba prawna o której mowa w art. 3 ust.1 p. 3 ustawy Pzp.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa Echokardiografu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup i dostawa Echokardiografu 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa Echokardiografu 2. Przedmiot zamówienia ma być nowy, wyprodukowany w 2016 roku, dopuszczony do obrotu na podstawie obowiązujących przepisów prawa i odpowiadać wszelkim wymaganiom określonym przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych, Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie klasyfikacji wyrobów medycznych do różnego przeznaczenia ( Dz. U. z 2010 r. nr 215, poz. 1416) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. 2011 r. nr 16, poz. 74) oraz wolny od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych. Przedmiot leasingu ma być kompletny tj. W stanie umożliwiającym jego użytkowanie bez ograniczeń, zgodnie z jego przeznaczeniem z chwilą uruchomienia. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje przeszkolenie personelu w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 7 do SIWZ - parametry techniczne Echokardiografu 5. Podane w załączniku nr 7 parametry techniczne należy traktować jako wzór spełniający minimalne wymagania. Proponowane przez Wykonawców elementy nie mogą posiadać parametrów gorszych od podanych jako wzór. 6. Przedmiot zamówienia ma być objęty okresem gwarancji nie krótszym niż zadeklarowany w formularzu ofertowym, licząc od dnia protokolarnego przekazania urządzenia do eksploatacji. 7. Zaoferowane urządzenie wraz z wyposażeniem winno być oznakowane znakiem CE..

II.1.5)
  przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.10.00.00-1.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.3.2)

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta będzie podpisywana przez osobę upoważnioną. 2) formularz oferty 3) parametry techniczno - użytkowe Echokardiografu

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.2.2)
  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Szpital Tucholski Spółka z o.o. ul Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2016 godzina 09:15, miejsce: Szpital Tucholski Spółka z o.o. ul Nowodworskiego 14-18, 89-500 Tuchola Sekretariat pokój nr 1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie