zamówienie na:

Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim od km 4+125 do km 8+580”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-1-2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 21 maja 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w chwili dotarcia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w celu złożenia oferty, czy też wzięcia udziału w otwarciu ofert prosimy 
o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 52 5590112 
 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (739kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (625kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia
15.05.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.05.2020 r. (778kB) pdf
Specyfikacja techniczna D-03.01.03a (333kB) pdf

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.05.2020 r.
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 15.05.2020 r. (687kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.05.2020 r.
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 14.05.2020 r. (2213kB) pdf
Specyfikacje techniczne (765kB) zip
Przedmiar robót (22kB) excel


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1031C Cekcyn - Błądzim od km 4+125 do km 8+580”  zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 6 maja 2020 r. pod numerem 537084-N-2020, wywieszono na tablicy ogłoszeń w dniu 6 maja 2020 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (2307kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (446kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (58kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (46kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (41kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (46kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (45kB) word
Załącznik nr 6 Projekt umowy (425kB) pdf
Karta gwarancji jakości wykonanych robót budolanych (39kB) word
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna
Cz. I (7310kB) zip
Cz. II (6126kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (1781kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (105kB) zip

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (6 maja 2020, 11:03:19)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (9 czerwca 2020, 12:48:33)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 959