statut TCEZ

 Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej TCEZ
z dnia 28 listopada 20017r. w sprawie zmian w Statucie

 

S T A T U T

 

TUCHOLSKIEGO   CENTRUM


EDUKACJI   ZAWODOWEJ

 

 

 

 

Tekst jednolity

 

I.        Postanowienia ogólne.

 

Art. 1.

 

 1. Statut opracowano na podstawie:

·        Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późniejszymi zmianami );

·        Ustawy z dnia 8 stycznia 1999r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego ( Dz. U. Nr 12, poz. 96 z późniejszymi zmianami );

·        Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego – z późniejszymi zmianami.

·        Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późniejszymi zmianami) ;

·        Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późniejszymi zmianami);

·        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych r. (Dz. U. 843/2015 r. z późniejszymi zmianami

 

2. Statut jest zbiorem praw i obowiązków uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i organów szkoły. Inicjatywę zmian w statucie posiada Rada Pedagogiczna Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej.


 

II.     Nazwa placówki oświatowej i jej skład.

 

 

 

Art. 2.

 

1. Pełna nazwa placówki oświatowej zwanej dalej Centrum brzmi : TUCHOLSKIE CENTRUM EDUKACJI ZAWODOWEJ.

2. Siedziba Centrum mieści się w Tucholi przy ulicy Świeckiej 89a.

3. Organem prowadzącym Centrum jest Powiat Tucholski.

4. Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.

5 . W skład Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej   wchodzi :

a)     Centrum Kształcenia Praktycznego, zwany dalej „CKP”, realizujące zadnia z zakresu przygotowania zawodowego uczniów i słuchaczy, wynikające z podstawy programowej, a także inne zadania zlecone przez szkoły ,organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze,

b)    Centrum Kształcenia Ustawicznego, zwany dalej „CKU”, realizujące cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września  1991r.

     o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz przepisach      

     wydanych na jej podstawie. Centrum  Kształcenia Ustawicznego

     prowadzi ustawiczne kształcenie, dokształcanie i doskonalenie

     dorosłych. Powoływanie nowych kierunków kształcenia dorosłych

odbywa się w zależności od potrzeb rynku pracy zgodnie z     obowiązującymi przepisami.

 

W skład CKU wchodzą następujące szkoły:

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

 

SZKOŁA POLICEALNA   w zawodach :

·        technik ochrony fizycznej osób i mienia

·        technik administracji

·        technik informatyk

·        technik rachunkowości

·        technik bezpieczeństwa i higieny pracy

 

c)       Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego, zwany dalej „ODiDZ”, realizuje cele i zadania określone w Ustawie z dnia 7 września  1991r. o systemie oświaty (z późniejszymi zmianami) oraz przepisach wydanych na jej podstawie. ODiDZ prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników, zwanych dalej „młodocianymi”.

6.  (usunięto)

 

III.           Cele i zadania Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej - w zakresie kształcenia praktycznego.

 

Art. 3.

 

1. Do zadań CKP należy  w szczególności;

a)  prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, w zakresie całej lub części podstawy programowej dla danego zawodu,

b)  prowadzenie zajęć edukacyjnych w zakresie przysposobienia do pracy dla uczniów organizowanie egzaminów kwalifikacyjnych dla uczniów i słuchaczy szkół prowadzących kształcenie zawodowe   w trybie i na zasadach określonych  w odrębnych przepisach,

2. Realizowanie innych zadań edukacyjnych zleconych przez organ prowadzący oraz inne jednostki organizacyjne i podmioty gospodarcze , a w szczególności:

a) organizowanie specjalistycznego doskonalenia nauczycieli przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznej nauki zawodu , w zakresie nowoczesnych technik i technologii wytwarzania,

b)  (usunięto)

c)  (usunięto)

d)  organizowanie kształcenia praktycznego dla młodocianych zatrudnionych przez zakłady pracy w celu przygotowania zawodowego,

e) współdziałanie  z organizacjami społecznymi  , technicznymi i innymi placówkami.

f) kształcenie w formie modułowej, zgodnie z postawą programową dla danego zawodu lub profilu kształcenia ogólnozawodowego.

3. Organizację zadań określonych w pkt. 1 i 2 określają umowy na ich realizację

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.      Cele i zadania Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w zakresie kształcenia ustawicznego.

 

 

Art. 4.

 

1. Do zadań CKU należy ;

a)     kształcenie, dokształcanie i doskonalenie osób dorosłych w szkołach wchodzących w skład centrum i w formach pozaszkolnych,

a.a) organizowanie dla osób dorosłych kursów umożliwiających uzyskanie i uzupełnienie wiedzy , umiejętności i kwalifikacji na zasadach określonych w odrębnych przepisach,

      a.b) organizowanie  egzaminów kwalifikacyjnych dla uczestników pozaszkolnych form kształcenia w trybie i na zasadach  określonych

w odrębnych przepisach,

a.c) organizację kształcenia w formach pozaszkolnych określa stosowny regulamin

b)    doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej,

     w szczególności w zakresie kształcenia, dokształcania i doskonalenia

     osób dorosłych,

c)     udzielanie pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej organizatorom ustawicznego kształcenia, dokształcania i doskonalenia, 

d)    realizowanie zadań związanych z przyznawaniem tytułów kwalifikacyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami,

e)     opracowywanie i wydawanie skryptów, poradników oraz materiałów metodycznych dla słuchaczy,

f)      doskonalenie metod pracy dydaktyczno – wychowawczej w zakresie kształcenia dorosłych,

g)     udzielanie organizatorom oświaty dorosłych pomocy organizacyjnej, metodycznej i dydaktycznej,

h)    współpraca z organizatorami oświaty dorosłych w kraju i za granicą,

i)       współpraca z zakładami pracy i urzędem pracy w zakresie rekwalifikacji kadr.

 

 

 

 

 

 

 

 

V.        Cele i zadania Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

 

Art. 5.

 

1. ODiDZ prowadzi dokształcanie młodocianych pracowników.

 

Do zadań ośrodka należy:

a)     dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych

w zasadniczych szkołach zawodowych, oraz branżowych I stopnia – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych, jeżeli szkoła nie ma możliwości ich zrealizowania,

b)    dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców w celu nauki zawodu i uczęszczających do oddziałów wielozawodowych

w zasadniczych szkołach zawodowych, oraz branżowych I stopnia – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

 

 

Art. 6.

 

1.       Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej jest jednostką budżetową.

2.       Zawody i specjalności, w których Centrum  kształci, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.       Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy regulują odrębne przepisy i regulaminy.

4.       Nauka w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej jest bezpłatna.

5.       Za bezpieczeństwo ucznia, słuchacza przebywającego w Centrum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zasady sprawowania opieki nad uczniami odbywającymi praktyczną naukę zawodu oraz praktykę zawodową określają odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

 

VI.           Sposoby realizacji zadań.

 

Art. 7.

 

1. Do najważniejszych zadań realizujących cele należy :

 

a)     Tworzenie nowoczesnej bazy technodydaktycznej,

b)    Zatrudnianie wykwalifikowanej kadry dydaktycznej,

c)     Realizowanie podstawy programowej określonych w odrębnych przepisach dla poszczególnych jednostek organizacyjnych,

d)    Udzielenie słuchaczom, uczniom pomocy pedagogicznej

     i psychologicznej,

e)     Tworzenie prozdrowotnych warunków nauki oraz integracja uczniów i słuchaczy niepełnosprawnych,

f)      Optymalnego wykorzystania powiatowej bazy szkolnej

g)     Kierowanie samodzielną nauką słuchaczy i uczniów ułatwiając im osiąganie jak najlepszych wyników poprzez :

-         zapoznanie z podstawą programową, programem nauczania i szkolnym planem nauczania

-         udzielenie pomocy w zaopatrzeniu w materiały dydaktyczne,

-         udzielanie porad w sprawie nauki,

-         organizowanie konferencji instruktażowych, konsultacji zbiorowych

     i indywidualnych,

-         bieżące ocenianie

h)    Stosowanie efektywnych metod nauczania.

 

VII.       Organizacja Centrum.

 

Art. 8.

 

1. Organami Centrum są:

  a) Dyrektor

  b) Rada Pedagogiczna wspólna dla CKP ,CKU i ODiDZ

  c)  Rada Programowa

  d) Rada Słuchaczy w CKU

2. Działalnością Centrum kieruje dyrektor.

3. Dyrektor  w szczególności:

a)     kieruje działalnością Centrum i reprezentuje je na zewnątrz,

b)    sprawuje nadzór pedagogiczny,

c)     sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego przez aktywne działanie prozdrowotne,

d)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej, podjęte w ramach  jej kompetencji,

e)     dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Centrum i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Centrum,

f)      wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych,

g)     współdziała z właściwymi organami szkół oraz innych jednostek organizacyjnych i podmiotów gospodarczych,

h)    współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

i)       Dyrektor szkoły przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

j)       Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

k)    Na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej Dyrektor podejmuje decyzję o skreśleniu ucznia/słuchacza zgodnie z przepisami prawa i określonymi procedurami

 

 

 4. Dyrektor  na podstawie odrębnych przepisów określa:

    

a)     sposoby sprawowania opieki nad uczniami i słuchaczami przebywającymi w Centrum podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych,

b)    sposoby sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza

         terenem Centrum i w trakcie wycieczek organizowanych przez

         Centrum,

c)     zasady organizacyjno-porządkowe, pełnienie dyżurów nauczycieli                    w Centrum,

d)    prowadzi określoną szczegółowymi przepisami dokumentację

         działalności Centrum oraz wykonuje inne czynności wynikające

         z obowiązujących przepisów,

e)     w porozumieniu z organem prowadzącym Centrum oraz WUP może zmieniać lub wprowadzać nowe zawody lub profile kształcenia zawodowego, w których kształci Centrum.

f)      dopuszcza opracowane przez nauczycieli programy nauczania

g)     decyduje jako kierownik , w sprawach zatrudnienia i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników szkoły

h)    występuje z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród, i innych wyróżnień dla nauczycieli i innych pracowników szkoły

i)       dokonuje oceny pracy nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły

4a. Dyrektor Centrum odpowiada za organizację egzaminów maturalnych. Szczegółowe zasady ich przeprowadzania regulują odrębne przepisy.

 5. Dyrektor Centrum powierza każdy oddział lub grupę opiekunowi-nauczycielowi uczącemu w tym oddziale lub w grupie.

6.            Dyrektor Centrum w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły lub zakładu pracy określi sposoby kontaktu i współpracy  z przedstawicielami instytucji kierujących uczniów do Centrum.

7.            W Centrum tworzy się stanowisko wicedyrektora 

8.            Na wniosek dyrektora mogą być tworzone inne stanowiska kierownicze  stosownie do potrzeb.

9.            Powierzenia funkcji kierowniczych, o których mowa w ust. 1 i 2 dokonuje dyrektor Centrum po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i  Rady Pedagogicznej.

10.       Kompetencje, uprawnienia, zakres działań i odpowiedzialności dla osób pełniących funkcje kierownicze, o których mowa w art.8 pkt. 7 i 8  określa przydział czynności ustalony przez dyrektora Centrum.

11.       W Centrum działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Centrum w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

11.a Radę Pedagogiczną w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej tworzą       nauczyciele Centrum Kształcenia Praktycznego, Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

11.b Radzie Pedagogicznej przewodniczy dyrektor Centrum

12. W skład osobowy Rady Pedagogicznej wchodzą

     a) dyrektor Centrum,

     b) nauczyciele,

c)     (usunięty)

d)    w zebraniach rady pedagogicznej mogą także brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

13. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:

a)      zatwierdzanie planów pracy Centrum

b)      zatwierdzenie wyników klasyfikacji uczniów i słuchaczy,

c)       podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych Centrum, po zaopiniowaniu ich projektów przez Radę Programową,

d)      ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,

e)     podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów i słuchaczy,

f)      Rada Pedagogiczna uchwala zmiany w statucie szkoły oraz dokumentach okołostatutowych stosownie do aktualizacji przepisów prawa oświatowego.

14.  Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:

a)     organizację pracy , w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

b)    projekt planu finansowego,

c)     wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

d)    propozycje dyrektora  w sprawach przydziału nauczycielom stałych

           prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo

           płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

15. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności stanowiący integralną część statutu TCEZ. Regulamin jest załącznikiem do Statutu szkoły.

a)     uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 16.  Na wniosek dyrektora , w Centrum może działać Rada Programowa

          powołana przez organ prowadzący, będąca organem opiniodawczo –

          doradczym dyrektora Centrum.

17.  W skład rady programowej wchodzą:

a)     dyrektor i wicedyrektor/rzy Centrum,

b)    dyrektorzy szkół, których uczniowie kształcą się w Centrum, lub na terenie których prowadzone jest kształcenie ustawiczne dorosłych,

c)     przedstawiciel organu  prowadzącego,

d)    przewodniczący komisji przedmiotowych w Centrum,

e)     przedstawiciel Kuratora Oświaty,

f)      przedstawiciel wyższych uczelni, zaproszony przez dyrektora Centrum (do 2 osób),

g)     przedstawiciel Wojewódzkiego Urzędu Pracy lub Powiatowego Urzędu Pracy,

h)    przedstawiciele zakładów pracy, zaproszeni przez dyrektora Centrum (2-3 osoby),

i)       inne osoby zaproszone do udziału w pracach rady przez Radę Programową.

18.  Przewodniczący rady programowej jest wybierany zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 jej członków.

19.  Do kompetencji rady programowej należy:

a)     opiniowanie ogólnych kierunków działania Centrum,

b)    opiniowanie planów pracy Centrum i wnioskowanie o zmianach w kierunkach kształcenia,

c)     opiniowanie planów doposażenia pracowni w nowoczesny sprzęt techniczno-dydaktyczny,

d)    opiniowanie szczegółowych planów i programów doskonalenia i dokształcania nauczycieli i pracowników oraz wszelkich programów kursów podwyższających kwalifikacje.

19a. W szkole działa Rada Słuchaczy pełniąca funkcję jedynego reprezentanta ogółu słuchaczy.

a)     zasady powoływania rady słuchaczy określa regulamin stanowiący załącznik do statutu szkoły,

b)    regulamin rady słuchaczy nie może być sprzeczny ze statutem szkoły,

c)     rada słuchaczy może przedstawiać dyrektorowi szkoły lub radzie pedagogicznej wnioski i opnie we wszystkich sprawach szkoły a w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw słuchaczy/uczniów takich jak:

-         prawo do zapoznania się z programem nauczania,

-         prawo do jawnej i umotywowanej oceny,

-         prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

20.  Szczegółową organizację zajęć w danym roku określa arkusz organizacyjny Centrum opracowany przez dyrektora Centrum.

21.  Arkusz organizacyjny na każdy rok szkolny zatwierdza organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego w terminach określonych przepisami .

22. Godziny rozpoczynania i kończenia zajęć dla uczniów i słuchaczy     ustala  dyrektor Centrum.

22.  Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

23.  Ocenianie opanowania przez ucznia lub słuchacza umiejętności określonych podstawą programowa odbywa się na zasadach określonych regulaminem dla uczniów i słuchaczy szkół publicznych.

24.  Centrum prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Art. 9.

 

1.  Uczniowie, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy placówki korzystają z biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Tucholi zgodnie z zawartą umową.

2.  Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:

a)     gromadzenie i opracowanie zbiorów,

b)    korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczanie ich poza bibliotekę.

3.  Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

4.  Szczegółowe zasady korzystania z biblioteki oraz zadania nauczyciela bibliotekarza określa regulamin biblioteki.

5.  (usunięty).

 

 

 

VIII.        Organizacja Centrum – w zakresie kształcenia praktycznego.

 

Art. 10.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną Centrum są pracownie:

- komputerowe

- technik spawalniczych

- obróbki skrawaniem

- montażu

- ślusarstwa

- krawiectwa

- gastronomiczna

- samochodowa

1a.Pracownie posiadają własne Regulaminy określające zasady korzystania ze sprzętu zgodnie z wymogami przepisów BHP.

2.Pracownią kieruje nauczyciel, który odpowiada za jej działalność.

3.Zakres działania pracowni odpowiada działom określanym w programie zajęć.

4. Podstawową formą pracy dydaktycznej w Centrum są zajęcia praktyczne prowadzone w pracowniach.

5. Podstawową jednostką organizacyjną zajęć praktycznych jest grupa złożona z uczniów lub słuchaczy realizujących określony program nauczania (6-12 uczniów).

6. Szczegółową organizację zajęć praktycznych określają odrębne przepisy.

7. Godzina zajęć praktycznych trwa 55 minut.

8. (usunięty)

9. Organizacje egzaminów kwalifikacyjnych określają odrębne przepisy.

10. W Centrum mogą działać wolontariat , stowarzyszenia i organizacje, których celem jest rozszerzenie i wzbogacenie form działalności Centrum.

a)     zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenie i organizację wyraża dyrektor Centrum po uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej.

11. Centrum gromadzi wypracowane/pozyskane środki na Wydzielonym Rachunku Dochodów zgodnie z odrębnymi przepisami.

12. Do realizacji celów statutowych, Centrum organizuje niezbędne pomieszczenia i jednostki organizacyjne administracyjno techniczne.

 

IX.      Organizacja Centrum – w zakresie kształcenia ustawicznego dorosłych.

 

Art. 11.

 

1.  Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie słuchaczy w Centrum może odbywać się w systemie wieczorowym, zaocznym i kształcenia na odległość lub w systemie łączącym te formy.

2.  Zajęcia ze słuchaczami w formie stacjonarnej we wszystkich semestrach odbywają się 3 – 5 dni w tygodniu. Tygodniowy wymiar godzin nauczania ustala obowiązujący plan nauczania.

3.  Konsultacje zbiorowe ze słuchaczami w formie zaocznej odbywają się we wszystkich semestrach co dwa tygodnie przez dwa dni,

w soboty i w niedziele, wg rozkładu zajęć opracowanego na podstawie planu nauczania.

4.  Dopuszcza się możliwość organizacji w formie zaocznej konsultacji indywidualnych w wymiarze 20% ogólnej liczby godzin w semestrze, w dowolnie wybranych dniach tygodnia.

5.  Słuchacze szkoły zaocznej otrzymują indeksy wg wzoru odrębnie ustalonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Dopuszcza się możliwość wydawania indeksów słuchaczom szkoły stacjonarnej.

6.  Szkoła zaoczna organizuje dla słuchaczy dwie konferencje instruktażowe w czasie jednego semestru : pierwszą wprowadzająca do pracy w semestrze i drugą przedegzaminacyjną.

7.  W celu wyrównania poziomu wiedzy i przygotowania kandydatów do nauki, Centrum może organizować odpłatne kursy przygotowawcze.

8.  Centrum umożliwia osobom przygotowującym się do egzaminów  eksternistycznych uczęszczanie na wybrane zajęcia za zgodą dyrektora.

9.  Podstawową jednostką organizacyjną Centrum jest oddział składający się ze słuchaczy, których liczba w klasie I powinna wynosić co najmniej 30, w klasie II – 25, w klasie trzeciej – 20. W uzasadnionych przypadkach organ prowadzący Centrum może podjąć decyzję o organizacji kształcenia z mniejsza liczbą słuchaczy.

10.           (usunięty)

11.  Dyrektor Centrum dokonuje podziału na grupy z tych przedmiotów, które wymagają specjalnych warunków nauki i bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12.  Zajęcia dydaktyczne określa tygodniowy rozkład zajęć w formie stacjonarnej oraz sobotnio – niedzielny w formie zaocznej ustalony przez dyrektora Centrum.

13.  Podstawową formą pracy Centrum są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie klasowo – lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

14.  W CKU może być utworzona, na wniosek dyrektora Centrum, za zgodą organu prowadzącego filia centrum kształcenia ustawicznego.

 

 

 

X.         Organizacja Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego.

 

Art. 12.

 

1.       Dokształcanie młodocianych w Ośrodku odbywa się w formie turnusów.

2.       Turnusy organizuje się dla młodocianych dokształcających się w zakresie tego samego zawodu, lub zawodów pokrewnych.

3.       W szczególnych przypadkach dyrektor TCEZ, za zgodą organu prowadzącego, może zorganizować dokształcanie w formie konsultacji indywidualnych – zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.       Liczba młodocianych uczestniczących w turnusie powinna wynosić co najmniej 20 słuchaczy.

5.       Dokształcanie młodocianych w formie turnusu realizuje się w wymiarze odpowiednim do zakresu dokształcania, na które został skierowany młodociany, z uwzględnieniem podstawy programowej dla danego zawodu lub programu będącego podstawą przeprowadzenia egzaminu na tytuł robotnika wykwalifikowanego lub czeladnika.

6.       Ośrodek korzysta z sal dydaktycznych, pracowni TCEZ oraz innych komórek organizacyjnych w niezbędnym zakresie.

7.       Po zakończeniu turnusu młodociany otrzymuje zaświadczenie.

8.       (usunięty)

9.       Szczegółową organizację zajęć w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Ośrodka opracowany przez dyrektora TCEZ, z uwzględnieniem, podstawy programowej

10.  Młodocianego do Ośrodka kieruje szkoła lub pracodawca podając:

-         imię, nazwisko oraz datę i miejsce urodzenia młodocianego,

-         nazwę szkoły lub pracodawcy kierującego młodocianego,

-         określenie zawodu zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego lub zakresu dokształcania.

11.   Skierowanie dostarcza się do Ośrodka w terminie określonym przez  dyrektora TCEZ.

12.  Na podstawie arkusza organizacji, dyrektor TCEZ ustala rozkład zajęć, określający organizację zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

13.  Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

 

XI.           Nauczyciele i pracownicy Centrum.

 

Art. 13.

 

1.       W Centrum zatrudnia się nauczycieli , pracowników ekonomicznych, inżynieryjno- technicznych , administracyjnych i obsługi.

2.       Kwalifikacje nauczycieli określają odrębne przepisy.

3.       Zasady zatrudniania  i wynagradzania nauczycieli i innych pracowników,  o których mowa w ust. 1 określają odrębne przepisy.

4.       Do szczegółowych zadań nauczyciela należy:

a)       prawidłowe realizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego,

b)      czuwanie nad bezpieczeństwem uczniów i słuchaczy w czasie zajęć , wycieczek , oraz podczas przerw zgodnie z ustalonym harmonogramem dyżurów,

c)       dbałość o przydzielone maszyny i urządzenia oraz pozostały sprzęt stanowiący wyposażenie pracowni, klasopracowni,

d)      bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów,

e)       niesienie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,

f)        doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej,

g)       prowadzenie dokumentacji pedagogicznej i innej zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami Centrum,

5.       Nauczyciele , którym powierzono opiekę klasy, grupy dodatkowo są odpowiedzialni za:

a)     tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, słuchacza, młodocianego, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,

b)    inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, słuchaczy, młodocianych,

c)     współdziałanie z nauczycielami uczącymi w szkołach , uzgadniając

    z nimi, koordynując ich działanie wychowawcze wobec uczniów,

    słuchaczy , a także wobec tych , którym potrzebna jest indywidualna

    opieka,

6.       Nauczyciele danej pracowni lub grupy przedmiotów tworzą zespół  przedmiotowy.

7.       Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący , którego powołuje dyrektor Centrum po uprzednim uzyskaniu opinii nauczycieli wchodzących w skład zespołu.

8.       Do zadań zespołu przedmiotowego należą :

a)       organizowanie współpracy nauczycieli uzgadniając sposoby realizacji  podstawy programowej, programów nauczania , korelowania treści nauczania, a także uzgodnienie decyzji w sprawie programu nauczania ,

b)      wspólne opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów , oraz sposobów badania wyników nauczania,

c)       organizowanie wewnętrznego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla nauczycieli początkujących,

d)      wspólne opiniowanie  i wdrażanie eksperymentalnych programów nauczania przygotowanych przez Centrum,

e)       współdziałanie w organizowaniu pracowni, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

9.       Pracownicy administracyjno –ekonomiczni , inżynieryjno-techniczni i obsługi wykonują zadania dotyczące obsługi administracyjno-technicznej i finansowej Centrum zapewniające sprawne jego funkcjonowanie.

10.  Szczegółowe zadania pracowników Centrum nie będących  nauczycielami określa dyrektor Centrum w  przydziale czynności.

 

 

XII.       Uczniowie i słuchacze Centrum Kształcenia Praktycznego.

 

Art. 14.

 

1.  Centrum służy uczniom , słuchaczom i młodocianym  szkół

2.  Słuchaczem Centrum  może być dorosły podnoszący wykształcenie i zdobywający nowe kwalifikacje.

3.  Centrum może kształcić uczniów szkół publicznych  prowadzonych przez inne organy niż organ prowadzący Centrum na zasadach określonych w porozumieniu zawartym między szkołą a Centrum .

4.  Centrum może służyć również uczniom i słuchaczom szkół niepublicznych na zasadach odpłatności ustalonych przez organ prowadzący Centrum.

5.  Uczniowie i słuchacze publicznych i niepublicznych szkół uczących się w Centrum mają prawo do :

a)  właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami  higieny pracy,

b)  opieki wychowawczej i warunków pobytu  w Centrum zapewniających bezpieczeństwo , ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie ich godności,

c)   życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-szkoleniowym i wychowawczym,

d)  rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,

e)   sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce,

f)    swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszą tym dobra innych osób,

g)  pomocy w przypadkach trudności w nauce,

h)  korzystania z pomieszczeń Centrum , sprzętu i środków dydaktycznych podczas zajęć praktycznych,

i)    do zapoznania się z podstawą programową, programem nauczania, z jego treścią, celami oraz wymaganiami. Kryteria wymagań na poszczególne oceny w odniesieniu do wszystkich przedmiotów nauczania oraz zajęć praktycznych przedstawia na początku roku szkolnego nauczyciel realizujący dane zajęcia.

6.  Uczeń i słuchacz ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Centrum i w statucie własnej szkoły, a zwłaszcza dotyczących:

a)  systematycznego i aktywnego udziału w zajęciach,

b)  przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, koleżanek, nauczycieli i pracowników Centrum,

c)   odpowiedzialności za własne życie , zdrowie i higienę oraz rozwój osobowości,

d)  dbałość o wspólne dobro , ład i porządek w Centrum .

7.  Za szkody wyrządzone na terenie Centrum z winy ucznia odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice lub opiekunowie , a w przypadku gdy powstały one z winy słuchacza – sam słuchacz.

a)  uczniów i słuchaczy CKP obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie wszystkich zajęć. Za nieprzestrzeganie tego zakazu uczeń/słuchacz może być ukarany zgodnie z art. 14 ust. 9 pkt. a, b, c

8.  Uczeń, słuchacz przodujący w nauce i w pracy społecznej może zostać wyróżniony w następujący sposób:

a)  honorowym dyplomem,

b)  nagrodą książkową lub rzeczową na zakończenie roku szkolnego,

c)   stypendium za wyniki w nauce.

9.  Za nieprzestrzeganie postanowień statutu Centrum uczeń  może być ukarany w następujący sposób:

a)  upomnieniem opiekuna klasy,

b)  upomnieniem dyrektora Centrum ( ustnie lub pisemnie ),

c)    w przypadku uczniów powiadomienie szkoły kierującej ucznia

      o nagannym zachowaniu,

d)  skreślenie z listy uczniów – skreślenie może nastąpić w przypadku  udowodnionego przez uprawniony organ przestępstwa lub drastycznego naruszenia obowiązków ucznia, a w szczególności:

-         popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wybryku chuligańskiego na terenie placówki lub poza nią ( kradzież, pobicie, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia placówki itp.)

-         stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób,

-         spożywania alkoholu na terenie placówki i poza nią,

-         handlu narkotykami, używania bądź nakłaniania innych do ich używania,

-         długotrwałej, nieusprawiedliwionej  nieobecności ucznia na zajęciach lekcyjnych,

-         porzucenia szkoły przez ucznia/ słuchacza stwierdzonego po podjętych działaniach placówki wyjaśniających jego absencję

10.  Decyzję upoważniającą dyrektora Centrum do skreślenia ucznia , słuchacza z listy uczących się , podejmuje uchwałą Rada Pedagogiczna Centrum w porozumieniu z dyrektorem szkoły instytucji kierującej ucznia (słuchacza ) na zajęcia praktyczne.

11.  Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie skreślenia z listy uczniów/słuchaczy:

a)     wniosek do rady pedagogicznej składa opiekun ucznia/słuchacza

b)    podjęcie uchwały przez radę pedagogiczną

c)     zasięgnięcie przez dyrektora opinii organu samorządu uczniowskiego/rady słuchaczy,

d)    powiadomienie ucznia i jego rodziców lub słuchacza o zastosowanej karze z możliwością odwołania się na piśmie w terminie 3 dni do rady pedagogicznej,

e)     skreślenie z listy uczniów/słuchaczy dokonane na mocy decyzji administracyjnej dyrektora szkoły zgodnie z KPA. Od decyzji dyrektora szkoły przysługuje prawo odwołania do Kuratorium Oświaty w trybie określonym przez KPA.

 

Art. 15.

 

1.  Uczniowie szkół nie będących uczniami Centrum, a będącymi słuchaczami kursów organizowanych z wolnego naboru podlegają prawom i obowiązkom określonym w regulaminie.

2.  Uczestnikom pozaszkolnych form kształcenia Centrum wydaje dokument potwierdzający ich ukończenie zgodnie z odrębnymi przepisami.

3.  W zakresie realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych dyrektor wykonuje:

a)     wyznacza z grona Rady Pedagogicznej opiekuna dla każdej klasy , (grupy) mającej zajęcia praktyczne,

b)    ustala z dyrekcją szkoły i przedstawicielami zakładów pracy formy współpracy w zakresie:

-         prowadzenia własnej dokumentacji przebiegu nauczania zajęć praktycznych,

-         udziału przedstawicieli szkół i zakładów pracy w posiedzeniach Rady Pedagogicznej Centrum,

-         uczestnictwa opiekunów o których mowa w punkcie 3a w posiedzeniu rad pedagogicznych szkół,

-         kontakt opiekunów z wychowawcami w szkołach i zakładach pracy,

-         udział opiekunów w zebraniach z rodzicami w szkołach ,

-         rozwiązywania istotnych problemów wychowawczo-opiekuńczych w Centrum .

4.  Rada Pedagogiczna dwa razy w roku dokonuje oceny realizacji programu nauczania zajęć praktycznych oraz wyników dydaktyczno-wychowawczych i przekazuje je dyrekcji szkół i zakładom pracy w uzgodnionej formie pisemnej.

5.  Wszelkie sprawy sporne rozstrzyga organ nadzorujący Centrum

 

 

XIII.        Uczniowie i słuchacze CKU.

 

Art. 16.

 

1. Zasady rekrutacji słuchaczy centrum:

a)     Do Centrum przyjmowani są kandydaci w wieku od  18 lat,

b)    W uzasadnionych przypadkach dyrektor Centrum może wyrazić zgodę na przyjęcie osoby, która nie ukończyła  18 lat,

c)     Kandydaci ubiegają się o przyjęcie do Centrum w terminie zgodnym z przepisami dotyczącymi rekrutacji

d)    O przyjęcie na semestr pierwszy mogą ubiegać się kandydaci, którzy ukończyli szkołę uprawniającą do podjęcia nauki w wybranej szkole średniej policealnej,

e)     Warunkiem przyjęcia na semestr pierwszy jest pozytywny wynik rozmowy kwalifikacyjnej, bądź spełnienie innych wymogów ustalonych przez dyrektora lub komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną,

f)      Komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną powołuje dyrektor Centrum, wyznacza jej przewodniczącego i określa zadania członków,

g)     Na semestr wyższy niż pierwszy może być przyjęty kandydat na podstawie :

-         świadectwa ukończenia klasy niższej tego samego typu szkoły, bądź semestru niższego na podstawie odpisu arkusza ocen wydanego przez szkołę, z której uczeń odszedł,

-         pozytywnych wyników egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzonych na zasadach określonych w przepisach oceniania, klasyfikowania i promowania w przypadku różnic programowych,

-         na podstawie odrębnych przepisów

 

Art. 17.

 

1.  Słuchacz Centrum ma prawo do:

a)     właściwie zorganizowanego procesu kształcenia,

b)    poszanowania jego godności osobistej przez wszystkich członków społeczności Centrum,

c)     życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktycznym,

d)    swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszają tym dobra innych osób,

e)     rozwijania zainteresowań zdolności i talentów,

f)      sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny z przedmiotów nauczania zgodnie z zarządzeniem MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy,

g)     korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki,

h)    wpływania na życie Centrum przez działalność samorządową,

i)       poinformowania go co do kryteriów i zasad jakie stosuje przy ocenianiu każdy nauczyciel,

j)       najwyżej trzech sprawdzianów w ciągu tygodnia przy czym nie więcej niż jeden sprawdzian dziennie. Termin sprawdzianu powinien być podany z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem,

k)    przystąpić do egzaminu maturalnego, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

 

 

Art.18.

 

1.  Słuchacz CKU ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w statucie Centrum, a zwłaszcza dotyczących:

a)     systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i życiu Centrum,

b)    przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Centrum,

c)     odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę,

d)    dbałość o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,

e)     naprawiania wyrządzonej przez siebie szkody,

f)      poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi.

2.  Słuchaczy CKU obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych w czasie wszystkich zajęć dydaktycznych. Za nieprzestrzeganie tego zakazu zastosowanie mają kary przewidziane w art. 18 ust. 4 pkt. a i b.

3.  Słuchacz za rzetelną naukę i aktywne uczestnictwo w życiu Centrum może być nagrodzony :

a)     pochwałą udzieloną przez opiekuna klasy wobec klasy,

b)    pochwałą udzieloną przez dyrektora Centrum wobec klasy lub szkoły,

c)     książką lub inną nagrodą rzeczową,

d)    honorowym dyplomem.

4.  Za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu Centrum słuchacz może być ukarany:

a)     upomnieniem opiekuna klasy,

b)    upomnieniem lub naganą dyrektora Centrum,

c)     skreśleniem z listy słuchaczy - skreślenie może nastąpić w przypadku drastycznego naruszenia obowiązków ucznia, a w szczególności:

-         popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub wybryku chuligańskiego na terenie placówki ( kradzież, pobicie, znęcanie się fizyczne i psychiczne nad innymi, umyślne niszczenie mienia placówki itp.)

-         stwarzanie sytuacji zagrażających życiu lub zdrowiu innych osób,

-         spożywania alkoholu na terenie placówki,

-         handlu narkotykami, używania bądź nakłaniania innych do ich używania,

-         długotrwałej, nieusprawiedliwionej  nieobecności słuchacza na zajęciach lekcyjnych, zgodnie z odpowiednimi przepisami lub regulaminami

-         porzucenia szkoły przez  słuchacza stwierdzonego po podjętych działaniach placówki wyjaśniających jego absencję

5.  Z wnioskiem o ukaranie słuchacza występują:

a)  opiekun klasy /grupy

b)  nauczyciel,

c)   samorząd klasy,

d)  samorząd słuchaczy.

e)   (usunięty)

f)    wyklucza się stosowania kar naruszających godność osobistą słuchacza.

6.  Decyzję o skreśleniu podejmuje dyrektor Centrum na podstawie Uchwały Rady Pedagogicznej stosując procedurę przewidzianą w odniesieniu do decyzji administracyjnych w KPA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV.               Uczniowie młodociani ODiDZ.

 

Prawa i obowiązki młodocianego.

 

Art. 19.

 

1. Młodociany słuchacz ma prawo do:

a)     uzyskania informacji na początku turnusu na temat programu nauczania i wymagań edukacyjnych z poszczególnych przedmiotów,

b)    wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania na nie wyjaśnień i odpowiedzi,

c)     przedstawiania opiekunowi semestru, dyrektorowi i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, wyjaśnień,

d)    jawnego wyrażania opinii dotyczących Ośrodka, nie może to jednak uwłaszczać godności osobistej pracowników Ośrodka ani młodocianych dokształcających się w Ośrodku,

e)     oceny z poszczególnych przedmiotów dokonywanej wyłącznie za wiadomości i umiejętności w sposób jawny; zachowanie w ośrodku            i poza nim ocenia się odrębnie,

f)      korzystaniem z pomieszczeń, pracowni Ośrodka zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

 

Art. 20.

 

1. Słuchacz ma obowiązek:

 

a)     godnego, kulturalnego zachowania się w Ośrodku i poza nim,

b)    systematycznego przygotowywania się i uczestniczenia w zajęciach,

c)     podporządkowania się zaleceniom dyrektora, Rady Pedagogicznej, nauczycieli oraz pracowników Centrum,

d)    przestrzegania zasad współżycia społecznego,

e)     troszczenie się o mienie Ośrodka. Za zniszczone mienie słuchacz ponosi odpowiedzialność materialną,

f)      punktualnego przybywania na lekcje,

g)     przestrzegania postanowień statutu i regulaminów Ośrodka.

 

 

 

 

Art. 21.

 

1.       Młodociany słuchacz wyróżniający się wynikami w nauce i zachowaniu w trakcie turnusu może być nagrodzony:

a)     pismem gratulacyjnym skierowanym do szkoły lub opiekunów prawnych młodocianego,

b)    nagrodą rzeczową,

2.       Wobec młodocianych słuchaczy naruszających postanowienia statutu, regulaminów Ośrodka stosuje się następujące kary:

a)     upomnienie ustne młodocianego słuchacza przez nauczyciela lub dyrektora Centrum,

b)    pisemne upomnienie słuchacza z wpisem do dziennika zajęć,

c)     pisemne upomnienie młodocianego słuchacza z jednoczesnym powiadomieniem szkoły lub pracodawcy, który skierował młodocianego do Ośrodka

3.       Za szczególnie ciężkie naruszenie postanowień statutu i regulaminów Ośrodka uznaje się:

a)     naruszenie nietykalności cielesnej innej osoby,

b)    kradzież,

c)     przebywanie na terenie Ośrodka, internatu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,

d)    niszczenie mienia Ośrodka,

4.       W przypadku szczególnie ciężkiego naruszenia statutu i regulaminów Ośrodka, Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora  Centrum do skreślenia młodocianego z listy słuchaczy. Skreślenie następuje wg procedury określonej w art. 14 ust. 11.

 

 

XV. Ocenianie wewnątrzszkolne

 

Art. 22

 

1. Ustala się następującą skalę ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych     i praktycznych:

-         stopień celujący – 6

-         stopień bardzo dobry – 5

-         stopień dobry – 4

-         stopień dostateczny – 3

-         stopień dopuszczający – 2

-         stopień niedostateczny – 1

2. Szczegółowe zasady, kryteria oraz warunki oceniania z zajęć edukacyjnych i praktycznych oraz klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy określają:

a)     Wewnątrzszkolny system oceniania, klasyfikowania i promowania słuchaczy szkoły dla dorosłych obowiązujący w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Ustawicznego w Tucholi

b)    Regulamin wewnętrznego oceniania, klasyfikowania i promowania w Tucholskim Centrum Edukacji Zawodowej – Centrum Kształcenia Praktycznego.

Dokumenty powyższe stanowią załączniki do statutu TCEZ w Tucholi.

3. W szkołach dla dorosłych zachowania nie ocenia się.

 

XVI. Postanowienia końcowe.

 

Art. 23.

 

1. Centrum używa okrągłej pieczęci i stempla zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.  Centrum używa pieczęci podłużnej wspólnej dla wszystkich szkół i jednostek organizacyjnych wchodzących w jego skład o treści:

 

 

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

w Tucholi

ul. Świecka 89a

tel./fax. (052) 3343531,  3363753

 

 

3.  Centrum używa pieczęci podłużnej dla Centrum Kształcenia Praktycznego o treści:

 

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Centrum Kształcenia Praktycznego

w Tucholi

ul. Świecka 89a

tel./fax. (052) 3343531,  3363753

 

 

 

 

 

 

4.  Centrum używa pieczęci podłużnej dla Centrum Kształcenia Ustawicznego o treści:

 

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Tucholi

ul. Świecka 89a

tel./fax. (052) 3343531,  3363753

 

 

5.  Centrum używa pieczęci podłużnej dla Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego o treści:

 

 

Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej

Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego

w Tucholi

ul. Świecka 89a

tel./fax. (052) 3343531,  3363753

 

6.  Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

7.  W indeksach, świadectwach i innych dokumentach wydawanych przez szkoły i inne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Centrum podana jest pełna nazwa szkoły (jednostki organizacyjnej ); nazwa Centrum umieszczona jest w pieczęci urzędowej.

8.  Wzór pieczęci stosowany w innych celach określają odrębne przepisy.

9.  Centrum prowadzi i przechowuje dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi przepisami.

10.           Zasady prowadzenia przez Centrum gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 
metryczka


Wytworzył: Aleksandra Szreiber (8 lipca 2003)
Opublikował: (8 lipca 2003, 12:00:57)

Ostatnia zmiana: Witold Smoczyk (13 stycznia 2011, 12:18:41)
Zmieniono: aktualizacja Statutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9643