Informacja do publiczenj wiadomości o opracowaniu aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego wraz z Prognozą oddziaływania tego Programu na środowisko oraz skierowanie w/w dokumentów do konsultacji społecznych.

                                                Zarząd Powiatu Tucholskiego
 
działając na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zm.), art. 17 ust. 1 i 4 ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150
ze zm.) oraz art. 29, art. 30, art. 39 art. 40, art. 46, art. 53 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia
03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(tj. Dz. U.  z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, ze zm.)
 
                                  podaje do publicznej wiadomości informację o
 
przystąpieniu do opracowania projektu dokumentów: „Aktualizacja Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019” oraz „Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012 – 2015 z perspektywą na lata 2016 – 2019”
 
                           oraz kieruje w/w projekty do konsultacji społecznych.
  
Projekty w/w dokumentów dostępne są w formie zapisu elektronicznego na stronie internetowej www.bippowiat.tuchola.pl  w zakładce: Programy i strategie oraz w postaci papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tucholi, Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a, pokój 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00.
 
Uwagi i wnioski do projektów składać można w formie:
-    pisemnej na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola,
-    ustnej do protokołu w Wydziale Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Zasobami Przyrody, ul. Pocztowa 7a w Tucholi, w pokoju nr  2, w godzinach jak wyżej,
-     za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: przyroda@tuchola.pl.
 
Czas trwania konsultacji społecznych:
 
                              od dnia 09 sierpnia 2012 r. do dnia 31 sierpnia 2012 r.
 
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Powiatu Tucholskiego.
 
Poniżej załączono w/w dokumentacje oraz uchwałę Zarządu Powiatu Tucholskiego o przyjęciu powyższych projektów.

Projekt aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (8719kB) word

Projekt Prognozy oddziaływania na środowisko aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Tucholskiego na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 (2815kB) word

Uchwała Zarządu Powiatu Tucholskiego w sprawie przyjęcia projektu aktualizacji Powiatowego Programu Ochrony Środowiska na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019 wraz z Prognozą oddziaływania tego programu na środowisko (25kB) word

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (9 sierpnia 2012)
Opublikował: Żaneta Malendowicz (23 sierpnia 2012, 08:18:56)

Ostatnia zmiana: Żaneta Malendowicz (23 sierpnia 2012, 09:45:39)
Zmieniono: dodnie projektu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6253