Materiał informacyjny na XLIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26.04.2018 r.

Rada Powiatu
Tucholskiego                                                                     Tuchola, dnia 18 kwietnia 2018 r.
BR.0002.43.2018

 
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        .................................................
                                                                                        .................................................
                                                                                        .................................................
 
Zapraszam na XLIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) o godz. 15.00 w Domu Kultury w Kęsowie, ul. Główna 7. 
  
Porządek obrad XLIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego: 
  
 1. Otwarcie sesji.                     
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.                     
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.                    
 4. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.                     
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.                     
 6. Składanie zapytań i interpelacji.                    
 7. Ocena zasobów pomocy społecznej.                     
 8. Ocena realizacji za 2017 r.: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych, Programu Wyrównywania Szans Osobom Niepełnosprawnym, Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej.
 9. Informacja o działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za 2017 r.                  
 10. Informacja o działalności Domu Dziecka za 2017 r.                  
 11. Informacja o działalności Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej za 2017 r.                  
 12. Informacja o działalności Zakładu Aktywności Zawodowej za 2017 r.                  
 13. Współpraca z organizacjami pozarządowymi: sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2017, przedstawienie działalności wybranej organizacji pozarządowej z terenu Powiatu.                 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej prowadzącej kształcenie zawodowe w ramach szkolnictwa specjalnego wraz z działaniami w zakresie e-edukacji”.                  
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie do realizacji przez Powiat Tucholski wniosku o dofinansowanie projektu pn. „Utworzenie Powiatowego Centrum Wsparcia w Tucholi.   
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2018.                  
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2018 – 2024.                 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości Powiatu Tucholskiego.                  
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania podziału obszaru województwa kujawsko-pomorskiego na okręgi wyborcze.                  
 20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.                 
 21. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.                 
 22. Wnioski i oświadczenia radnych.                 
 23. Zamknięcie sesji.

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (18 kwietnia 2018)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (19 kwietnia 2018, 12:03:00)

Ostatnia zmiana: Elżbieta Damasiewicz (13 czerwca 2018, 14:11:08)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu docelowego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 757