Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim i harmonogramie udzielania tej pomocy w Powiecie Tucholskim w 2021 r.


KOMUNIKAT

STAROSTY TUCHOLSKIEGO Z DNIA 28 CZERWCA 2021 R.

W SPRAWIE WZNOWIENIA STACJONARNEJ DZIAŁALNOŚCI PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ I NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO NA TERENIE POWIATU TUCHOLSKIEGO
      

W związku z poprawą sytuacji epidemiologicznej na terenie kraju oraz łagodzeniem obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19 od dnia 1 lipca 2021 r. wznawia się stacjonarną działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanych na terenie Powiatu Tucholskiego. Oprócz porad stacjonarnych odbywających się bezpośrednio w punktach, nadal będzie można skorzystać z porady za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (telefonicznie).

Pod nr telefonu (52) 5590751 w godzinach pracy starostwa pracownik urzędu ustala termin porady w punkcie w Książnicy Tucholskiej, ul. Pocztowa 7B w Tucholi (punkt prowadzony przez adwokatów i radców prawnych od poniedziałku do piątku w godzinach 11:30 – 15:30) lub w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz poradnictwa obywatelskiego zlokalizowanego 5 punktach gminnych:

    Gostycyn - Gminny Ośrodek Kultury (poniedziałek 9:00 – 13:00)
    Lubiewo - Urząd Gminy w Lubiewie (wtorek 8:00 –  12:00)
    Śliwice - Gminny Ośrodek Kultury (środa 13:00 – 17:00)
    Cekcyn - Gminny Ośrodek Kultury (czwartek 8:00 – 12:00)
    Kęsowo - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (piątek 8:00 – 12:00)

Ze względów bezpieczeństwa prosimy o stosowanie się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, t.j. o zakładanie maseczek i dezynfekowanie rąk przy wejściu do punktu, a podczas udzielania porady  zachowywanie odpowiedniego dystansu.

Więcej informacji na temat zasad udzielania nieodpłatnych porad  prawnych oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego można uzyskać na stronie www.tucholski.pl, zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna.

Z upoważnienia
Starosty Tucholskiego
Maciej Korda
Sekretarz Powiatu ZASADY UDZIELANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W POWIECIE TUCHOLSKIM W 2021

Informujemy, że zgodnie z ustawą  z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej Powiat Tucholski realizuje od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczeniu poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.
Wobec powyższego w Powiecie Tucholskim zostały utworzone 2 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym jeden punkt usytuowany jest w 5 lokalach gminnych.

Nieodpłatna pomoc prawna, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów nieodpłatnej pomocy prawnej. Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.


REJESTRACJA WIZYT
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej odbywa się wyłącznie według kolejności zgłoszeń, po uprzednim umówieniu terminu. Wizytę w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej można zgłosić telefonicznie w godzinach pracy starostwa pod nr tel. 52 559 07 51
Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.


SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOT. NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ,
NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO ORAZ EDUKACJI PRAWNEJZNAJDUJĄ SIĘ NA STRONIE POWIATU TUCHOLSKIEGO
(zakładka Nieodpłatna Pomoc Prawna)
link do strony

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
w systemie teleinformatycznym do obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej,nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą Tucholi przy ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola.
2.    W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z inspektorem ochrony danych poprzez e-mail: iod@tucholski.pl oraz pod numerem telefonu 52 55 90 700 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. a, c i e RODO, tj. na podstawie zgody, w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
b)    udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie  ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
4.    W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, w tym podmioty przetwarzające.
5.    Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
6.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane oraz archiwizowane w formie elektronicznej przez okres 10 lat.
7.    W związku z przetwarzaniem przez administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania danych zgodnie z zasadami określonymi w RODO, a także prawo wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych: w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie,
8.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
9.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym w sytuacji przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
10.    W ramach systemu teleinformatycznego Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Nie będą podejmowane decyzje opierające się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu Pana Pani danych, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Maciej Korda (4 stycznia 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (4 stycznia 2021, 07:40:36)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (2 sierpnia 2021, 08:45:59)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4265