OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu”

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 12 grudnia 2017r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.TUCH.167.2017.WK


O B W I E S Z C Z E N I E
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej
 „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu”
w miejscowości Tuchola, w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola.

         Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (j.t. Dz.U. z 2017r., poz.1496) oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257)
        zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi publicznej wzdłuż jeziora Głęboczek w Tucholi na odcinku o długości 0,39220km zlokalizowanym pomiędzy km 0+000,00, a km 0+392,20 jej przebiegu” w miejscowości Tuchola,        w obrębie geodezyjnym Tuchola, gmina Tuchola. Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.
        Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia wyłożeniu do publicznego wglądu niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7 - pokój nr 102, 112 w godz. pracy Urzędu, a także składać pisemne i ustne wyjaśnienia dot. rozpatrywanej sprawy (osoba prowadząca sprawę - Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
      W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
        W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks  postępowania  administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r., poz. 1257).
         Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego  w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.

 Starosta Tucholski
 

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (12 grudnia 2017)
Opublikował: Wojciech Kujawa (12 grudnia 2017, 10:38:08)

Ostatnia zmiana: Wojciech Kujawa (19 grudnia 2017, 08:04:28)
Zmieniono: Dodano informację: Inwestycja obejmuje nieruchomości nr ewid. 1127, 1128, 1130, 1134 o nieuregulowanym stanie prawnym.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 560