Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na budowę hali produkcyjno-magazynowej z częścią socjalną i kotłownią na terenie działki nr ewid. 205 położonej w miejscowości Zdroje 93, gmina Cekcyn

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 grudnia 2014r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 TUCHOLA
 
BD.6740.CEKC.84.2014
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
 
Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.);

z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 08 grudnia 2014r. na wniosek Delta Gartenholz Polska Sp. z o.o. Zdroje 93, 89-505 Małe Gacno, reprezentowanej przez V-ce Prezesa Zarządu Pana Albina Schmaglinskiego, wszczęto postępowanie administracyjne, w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę hali produkcyjno – magazynowej z częścią socjalną i kotłownią na terenie istniejącego zakładu produkcyjnego na działce o nr ewid. 205 położonej w miejscowości Zdroje 93, gmina Cekcyn wraz z instalacją energetyczną, wodociągową, cieplną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112 (osoba prowadząca sprawę –Danuta Dembek, tel. 52 5590754).
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.


Otrzymują:
1. Delta Gartenholz  Polska Sp. z o.o.
    Zdroje  83, 89-505 Małe Gacno
    reprezentowana przez V-ce Prezesa Zarządu Pana Albina Schmaglinskiego
2. wszyscy wg załącznik nr 1 do zawiadomienia
3. a/a
 
Do wiadomości:
    Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Tucholi
    ul. Pocztowa 7B, 89-500 Tuchola
 
DD/DD

metryczka


Wytworzył: Danuta Dembek (11 grudnia 2014)
Opublikował: Wojciech Kujawa (11 grudnia 2014, 11:41:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1209