zamówienie na:

remont i adaptacja pokoi na sale wypoczynkowe

zamawiający: Dom Dziecka w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych - przetarg unieważniono ponieważ nie wpłynłęa żadna oferta 
Dom Dziecka w Tucholi

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości do 60.000 euro na:

 

„Remont i adaptacja pokoi na sale wypoczynkowe”

 

 

1.     Termin realizacji zamówienia : 26 czerwca - 20 sierpnia 2006 r.

2.     Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) można odebrać
w siedzibie zamawiającego, ul. Kościuszki 16 tel. /052/ 5592099 w dni robocze, w godz. 9 00 – 14 00 .

 

3.     Oferty należy składać do dnia 01 czerwca 2006 r. do godz. 1000
w sekretariacie Domu Dziecka. Otwarcie ofert nastąpi dnia 01 czerwca 2006 r. o godz. 1030 w siedzibie Domu Dziecka.

4.     Zamawiający nie dopuszcza składania oferty częściowej lub wariantowej.
 

5.     W przetargu mogą brać udział wykonawcy spełniający warunki zawarte
w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz SIWZ

6.     Wadium jest wymagane w wys. 600 zł.

7.     Kryteria wyboru oferty jest :

- cena za wykonanie zamówienia        -        100 %

 

8.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.

 

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (16 maja 2006, 08:52:22)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (7 czerwca 2006, 07:43:25)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4399