zamówienie na:

dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej frezarki ze sterowaniem

zamawiający: Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 Euro
termin składania ofert: 8 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: brak ofert 
Tuchola, dni 24 maja 2006

 

OGŁOSZENIE  O  PRZETARGU

 

Dyrektor Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej w Tucholi ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na:

 

„DOSTAWĘ FABRYCZNIE NOWEJ  UNIWERSALNEJ FREZARKI  ZE STEROWANIEM”

 

 1. Przedmiot zamówienia: dostawa.
 2. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500 pok. nr3.
 3. Opis zamówienia: przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej uniwersalnej frezarki ze sterowaniem wg SIWZ, dostawa oznaczona jest kodem CVP 29432000-6 (obrabiarki sterowane komputerowo do metalu)
 4. Miejsce realizacji zamówienia: Tuchola.
 5. Oferty częściowe: nie dopuszcza się.
 6. Oferty wariantowe: nie dopuszcza się.
 7. Termin wykonania zamówienia: nie później niż w ciągu 80 dni od dnia zawarcia umowy.
 8. W przetargu mogą brać udział Wykonawcy spełniający następujące warunki:

- nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają warunki zawarte w art. 22 ustawy – Prawo zamówień publicznych,

-         spełniają i przedłożą wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, a w szczególności:

a)      odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

b)      zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat,

c)      aktualne zaświadczenie z właściwego zakładu ubezpieczeń społecznych lub kasy rolniczego ubezpieczenia społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne.

 1. Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %): cena – waga 80%, wsparcie techniczne-waga 20%.
 2. Oferty należy złożyć w siedzibie zamawiającego do dnia 8 czerwca 2006r. do godz. 1000- sekretariat, pok. nr3.
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego w dniu 8 czerwca 2006r o godz. 1015 – sala nr 4.
 4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 5. Zamawiający nie dopuszcza możliwość udzielania zamówień uzupełniających.
 6. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest:
  Jacek Puwałowski wicedyrektor TCEZ, ul. Świecka 89a, 89-500 Tuchola w godzinach 800 - 1500, pok. nr 2. tel. 052 3363757, 052 3343531, 609 944 896

metryczka


Opublikował: Tomasz Stybaniewicz (24 maja 2006, 14:37:31)

Ostatnia zmiana: Tomasz Stybaniewicz (14 czerwca 2006, 10:08:13)
Zmieniono: wprowadzono rozstrzygnięcie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1346