zamówienie na:

Dostawę mięsa i wędlin

zamawiający: Szpital Tucholski Sp. z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: do 60.000 euro
termin składania ofert: 29 września 2006
przyczyna unieważnienia: brak ofert 
NZOZ XII/11/06                                                                     Tuchola, 2006-09-19

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

 

 Dostawa mięsa i wędlin.

 

 1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

 "Szpital Tucholski" Sp. z o.o. 

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

www.szpitaltuchola.pl

szpital@tuchola.pl

7:25 - 15:00

 

 2) Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony

 

 3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja  

  istotnych      warunków zamówienia: www.bippowiat.tuchola.pl

 

 4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem 

 informacji o możliwości składania ofert częściowych:

 Dostawa mięsa i wędlin w ilości ok 4000 kg w okresie 12 miesięcy.  

 

 Wspólny Słownik Zamówień: 15110000-2 i 15131130-5

 

 5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: art.22 ustawy Prawo zamówień publicznych

 

8) Informacja na temat wadium:  Oferent nie wnosi wadium

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

Cena

100

 

10) miejsce i termin składania ofert:

"Szpital Tucholski" Sp.z o.o. 

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 1 - Sekretariat

 

do dnia 2006-09-29 do godz. 11:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

"Szpital Tucholski" Sp. z o.o.

ul. Nowodworskiego 14-18

89-500 Tuchola

Pokój nr 7

dnia 2006-09-29 o godz. 11:10.

                         

12) termin związania ofertą: okres 30 dni , tj. do dnia 2006-10-29

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Brak

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Brak

 

SIWZ (84kB) word formularz ofertowy (76kB) word projekt umowy (35kB) word Zapotrzebowanie (28kB) word

metryczka


Opublikował: Rafał Landowski (19 września 2006, 14:17:11)

Ostatnia zmiana: Rafał Landowski (2 października 2006, 14:47:48)
Zmieniono: wprowadzono wynik postępowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1598