zamówienie na:

„Remont drogi powiatowej nr 1038C Bysławek - Bysław od km 14+567 do km 16+448”

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZDP 272-ZPU-2-2020
wartość: poniżej kwot okr. w przep. wyd. na pods. art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 8 lipca 2020  09:00
wynik postępowania: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 
Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną w chwili dotarcia do siedziby Zarządu Dróg Powiatowych w Tucholi w celu złożenia oferty, czy też wzięcia udziału w otwarciu ofert prosimy
o uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem telefonu: 52 5590112  

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (642kB) pdf


Informacja z otwarcia ofert
Informacja z otwarcia ofert (316kB) pdf

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 30.06.2020 r. (1236kB) pdf
 
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 26.06.2020 r. (1517kB) pdf
Załącznik do zgłoszenia robót (2026kB) pdf


Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „Remont drogi powiatowej nr 1038C Bysławek - Bysław od km 14+567 do km 16+448” zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 23 czerwca 2020 r. pod numerem 553440-N-2020, wywieszono na tablicy ogłoszeń
w dniu 23 czerwca 2020 r.
 treść ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu (9565kB) pdf
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (443kB) pdf

Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (58kB) word
Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (46kB) word
Załącznik nr 3 Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności do grupy kapitałowej (41kB) word
Załącznik nr 4 Wykaz robót budowlanych (46kB) word
Załącznik nr 5 Wykaz osób (45kB) word
Załącznik nr 6
Projekt umowy (425kB) pdf Karta gwarancji jakości wykonanych robót budolanych (39kB) word
Załącznik nr 7 Dokumentacja techniczna (6852kB) zip
Załącznik nr 8 Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (2193kB) pdf
Załącznik nr 9 Przedmiar robót (17kB) excel
 

metryczka


Opublikował: Anna Piłat (23 czerwca 2020, 12:45:47)

Ostatnia zmiana: Anna Piłat (15 lipca 2020, 12:55:40)
Zmieniono: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621