Strona główna

Strona główna


SERDECZNIE WITAMY
NA PODMIOTOWEJ STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ
STAROSTWA POWIATOWEGO W TUCHOLI


    Zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz podejmowanych decyzjach organów władzy publicznej. Jednocześnie organy władzy publicznej są zobowiązane do udostępniania informacji jawnych o swojej działalności w Biuletynie Informacji Publicznej. Podmiotowe strony Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Tucholi są miejscem prezentacji działań i organizacji Rady Powiatu jako organu władzy uchwałodawczej, Zarządu Powiatu jako organu wykonawczego powiatu oraz Starostwa Powiatowego, którego zadaniem jest umożliwienie sprawnego przebiegu działań podejmowanych przez powyższe organy oraz Starostę Tucholskiego jako podmiotu reprezentującego Powiat Tucholski na zewnątrz. Strona ta umożliwia też dostęp do podmiotowych stron Biuletynu Informacji Publicznej jednostek organizacyjnych powiatu.  


STAROSTWO POWIATOWE W TUCHOLI

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
tel. (52) 5590700,
fax. (52) 5590701

e-mail:  starostwo@tuchola.pl

Platforma Usług Administracji Publicznej: https://epuap.gov.pl/wps/portal
Adres skrytki: /n7u1wyj515/skrytka

E-DORĘCZENIA
Adres skrzynki: AE:PL-88278-15205-FJVHT-20

STRONA INTERNETOWA: www.powiat.tucholski.pl


GODZINY OTWARCIA:


Poniedziałek 7:30 – 16:30

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30 – 15:30

Piątek 7:30 – 14:30.


KASA STAROSTWA POWIATOWEGO

czynna jest w godzinach:

Poniedziałek 7:30 – 16:00

Wtorek, Środa, Czwartek 7:30-14:30

Piątek 7:30 – 14:00.


Powiatowy Rzecznik Konsumentów

przyjmuje interesantów w następujące dni tygodnia:

  • wtorek w godz. 10:00 - 15:30
  • środa w godz.  07:30 - 12:30

tel. (52) 5590733
fax. (52) 5590701


Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
ul. Kościuszki 16 (parter)
89-500 Tuchola

Poniedziałek, Wtorek, Środa, Czwartek, Piątek w godz. 7:30 – 15:30

tel. (52) 5592041
tel.  530 992 760

fax (52) 5590701


Biuro Rzeczy Znalezionych
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola


Biuro Rzeczy Znalezionych prowadzi Wydział Organizacyjny

Starostwa Powiatowego w Tucholi  (Punkt Obsługi Klienta, parter)
tel. (52) 5590700

Godziny otwarcia:
w poniedziałki od 7:30 do 16:30;
w wtorki, środy i czwartki od 7:30 do 15:30;
w piątki od 7:30 do 14:30.ROZPATRYWANIE SKARG I WNIOSKÓW

Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 7:30 do 16:00.

Sekretarz i Skarbnik przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków w godzinach pracy Starostwa Powiatowego.

W przypadku, gdy poniedziałek przypada w dzień ustawowo wolny od pracy  Starosta, Wicestarosta lub Członek Zarządu przyjmują interesantów w sprawach skarg i wniosków w następnym dniu roboczym w godzinach pracy.

REFERAT KOMUNIKACJI

Od dnia 22 marca 2021 r. wizyta w Referacie Komunikacji (oprócz wydawania prawa jazdy) możliwa jest wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu pod numerem telefonu:

(52) 559 07 21

Telefoniczna rezerwacja wizyt w Referacie Komunikacji możliwa jest wyłącznie w godzinach od 8:00 – 14:00.

Proszę o punktualne przybycie na umówiony termin z wypełnionym wnioskiem oraz z wymaganymi dokumentami. Płatność za realizację usług w Referacie Komunikacji przyjmowana jest gotówką lub kartą płatniczą w punkcie kasowym Starostwa.Numery kont bankowych:

33 1560 0013 2340 9874 1000 0002Dochody Starostwa Powiatowego m.in.:
- dochody z komunikacji,
- opłaty skarbowej,
- opłaty za kartę wędkarską,
- opłaty za rejestrację jednostek pływających,
- opłaty dotyczące gruntów Powiatu Tucholskiego
06 1560 0013 2340 9874 1000 0003Dochody Starostwa Powiatowego m.in.:
- dochody z opłat geodezyjnych
76 1560 0013 2340 9874 1000 0004Dochody Skarbu Państwa m.in.:
- karta parkingowa,
- użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa,
- przekształcenie użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa we własność,
- trwały zarząd gruntów Skarbu Państwa

Inspektor ochrony danych (IOD)
Hanna Borzyszkowska
tel. 52 559 07 06
e-mail: iod@tucholski.pl

Obowiązek informacyjny dotyczący pozyskanych danych osobowych przez Administratora w formie zindywidualizowanej i uwzględniającej charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania danych osobowych realizowany jest przy każdej czynności, w ramach której przetwarzane są dane osobowe przez Administratora, a w szczególności poprzez:
1)    realizację obowiązku informacyjnego przez poszczególne komórki organizacyjne urzędu przy pierwszym kontakcie z osobą fizyczną oraz umieszczenie obowiązków informacyjnych na drukach/wnioskach dostępnych w siedzibie urzędu, na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Tucholi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej;
2)    oznakowanie miejsc objętych monitoringiem przy jednoczesnym spełnieniu obowiązku informacyjnego w tym zakresie;
3)    przekazanie wymaganych informacji w momencie pozyskiwania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w wyjątkowych przypadkach, kiedy brak  przesłanek legalizujących przetwarzanie danych na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO).
W razie zaistnienia potrzeby wykonania praw przysługujących podmiotowi danych na mocy art. 15 – 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, należy zwrócić się do Inspektora ochrony danych, który udzieli informacji o zasadach i formie wykonania praw osoby, której dane dotyczą.
Informacja dla uczestników spotkań i uroczystości organizowanych i współorganizowanych przez Powiat Tucholski

Uprzejmie informujemy, że podczas spotkań, uroczystości, imprez o charakterze publicznym, wszelkiego rodzaju konkursów i zawodów powiatowych mogą być wykonywane fotorelacje lub materiały wideo w celu rozpowszechniania w różnych formach między innymi za pośrednictwem stron internetowych, Flesza Powiatowego, materiałów informacyjnych oraz publikacji, co tym samym wiąże się z rozpowszechnianiem wizerunku osób uczestniczących w wydarzeniach.

Osoby biorące udział w spotkaniu lub uroczystości wyrażają zgodę na wykonywanie fotorelacji lub materiału wideo przez Starostwo Powiatowe w Tucholi w celu dokumentacji wydarzeń z udziałem Zarządu Powiatu Tucholskiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Tucholi, co związane jest z wypełnieniem obowiązku ustawowego wynikającego z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, związanego z promocją powiatu oraz publicznym prezentowaniem działań organów administracji samorządowej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1). 

Osoby, które nie życzą sobie, aby ich wizerunek był utrwalany i rozpowszechniany w podanych wyżej celach, a nie będą w fotorelacji lub materiale wideo stanowić jedynie szczegółu całości, takiej jak zgromadzenie, krajobraz, udział w imprezie publicznej lub plenerowej, proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się po zakończonym wydarzeniu do Inspektora ochrony danych,  pok. 114 lub sekretariatu Starosty Tucholskiego, pok. 304, ul. Pocztowa 7, tel. 52 559 07 46 lub 52 559 07 30 w celu poinformowania o tym fakcie.

Odbiorcą danych osobowych w zakresie rozpowszechnianego wizerunku może być każdy, kto zapozna się z fotografią lub materiałem wideo.

INFORMACJA DLA OSÓB
DOŚWIADCZAJĄCYCH TRWALE LUB OKRESOWO
TRUDNOŚCI W KOMUNIKOWANIU SIĘ


Z dniem 1 kwietnia 2012 r. weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom doświadczających trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie. Świadczenie jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).
W związku z powyższym osoby, zainteresowane pomocą tłumacza powinny zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem (z wyłączeniem sytuacji nagłych) w Punkcie Obsługi Interesanta w Starostwie Powiatowym w Tucholi (parter), telefonicznie na nr (52) 5590700, drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: starostwo@tuchola.pl lub drogą pocztową na adres siedziby urzędu.


DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp

Starostwo Powiatowe w Tucholi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej BIP www.bippowiat.tuchola.pl

Strona BIP jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

- Dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów oraz zawierać nieopisane elementy graficzne, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych
- zdjęcia i grafiki osadzone w treści dokumentu mogą zawierać niepoprawne opisy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- tabele osadzone w treści dokumentu mogą nie posiadać nagłówków oraz opisów kolumn i wierszy, ponieważ były opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
- elementy osadzone pochodzące od zewnętrznych dostawców wyłączone są z obowiązku zapewniania dostępności.


Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki. 

Dokłada się starań, aby bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie Biuletynu.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.
Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać darmowym narzędziem OCR.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Opis dostępności wejścia do budynku

Wejście główne do urzędu stanowią dwuskrzydłowe rozsuwane drzwi o szerokości powyżej 100 cm. Urząd posiada dwa dodatkowe wejścia, w tym jedno wejście (do Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomości i Zasobami Przyrody), które jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona i wypłaszczona, a krawężniki obniżone. Przed budynkiem znajdują się wydzielone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku znajduje się podjazd dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Biuro Obsługi Interesanta urzędu znajduje się na parterze i jest ono łatwo dostępne dla osób niepełnosprawnych. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Siedziba Starostwa jest budynkiem trzypiętrowym, dostęp na wyższe kondygnacje możliwy jest za pomocą windy, która usytuowana przy ścianie szczytowej budynku starostwa i przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych. Wszystkie znajdujące się w budynku schody zostały wyposażone w poręcz.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z pomocy asystenta.

Osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą załatwić sprawy w Starostwie przy pomocy tzw. asystenta. Asystentem może być każda osoba fizyczna wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem asystenta jest pomoc w załatwieniu spraw w Starostwie. Z pomocy asystenta osoba uprawniona nie może skorzystać w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej. Starostwo, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia w kontaktach z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Starostwie Powiatowym w Tucholi poprzez wykorzystanie środków wspierających komunikowanie się w szczególności poprzez:

- wysyłanie korespondencji na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola

- korzystanie z poczty elektronicznej: adres e-mail: starostwo@tuchola.pl

- przesyłanie faksów: nr faksu (52) 5590701,

- korzystanie z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Osoba uprawniona ma prawo do skorzystania z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organie administracji publicznej. W przypadku zgłoszeń przesłanych w dni wolne od pracy będą rejestrowane w pierwszy dzień roboczy po dniu otrzymania zgłoszenia.

Osoby uprawnione mają prawo do bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego z zachowaniem prawa swobodnego wyboru dogodnej dla siebie formy komunikowania się.

Osoba uprawniona powinna zgłosić do urzędu chęć skorzystania z pomocy tłumacza, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Bezpłatna pomoc przysługuje osobom uprawnionym posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które łącznie z dowodem osobistym, należy przedstawić do wglądu w dniu zgłoszenia potrzeby udziału tłumacza przy załatwianiu sprawy.

Chęć skorzystania z pomocy tłumacza można zgłosić:

- osobiście – w Biurze Obsługi Interesanta na parterze urzędu;

- pisemnie - za pośrednictwem poczty na adres urzędu.

- za pomocą poczty elektronicznej: starostwo@tuchola.pl

- przesyłając faksem: (52) 5590701

- telefonicznie: (52) 5590700

Do zgłoszenia wymagane są następujące dane:

- imię i nazwisko, numer PESEL zainteresowanej osoby uprawnionej;

- wskazanie terminu wizyty w urzędzie i wybranej metody komunikowania się, którą może być: polski język migowy (PJM), system językowo-migowy (SJM) lub sposób komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN);

- krótki opis przedmiotu sprawy do załatwienia w urzędzie;

- adres zwrotny (adres e-mail, numer telefonu, numer faksu), na który będzie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia np. trudności w pozyskaniu tłumacza w terminie podanym przez osobę uprawnioną, zostanie ona zawiadomiona wraz z uzasadnieniem oraz zostanie ustalony nowy termin realizacji tego świadczenia lub inna forma realizacji uprawnień osoby niepełnosprawnej. 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Jacek Lorczak, e-mail: starostwo@tuchola.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu tel. (52) 5590700. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Szymon Hoppe (23 stycznia 2024, 13:47:34)
Zmieniono: aktualizacja

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 863210