Materiał informacyjny na LVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 15.12.2023 r.

Tuchola, dnia 6 grudnia 2023 r.
BR.0002.58.2023


Pan(i)
...........................................
...........................................


Zwołuję LVIII sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2023 r. (piątek) o godz. 8.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

Porządek obrad LVIII sesji Rady Powiatu Tucholskiego:

1.   Otwarcie sesji. 
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.
4.   Przyjęcie protokołu z LVI i LVII sesji Rady Powiatu Tucholskiego.
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.
6.   Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023. 
7.   Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023– 2033.
8.   Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024 – 2033. 
9.   Uchwalenie budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024:
a) przedstawienie ostatecznej wersji budżetu, z uwzględnieniem autopoprawek Zarządu Powiatu,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii poszczególnych Komisji Rady,
d) przedstawienie stanowiska Zarządu w sprawie opinii i wniosków Komisji,
e) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
f) podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. 
11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Tucholskiego na rok 2024. 
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2024 r. 
13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2024. 
14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2024 – 2026.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Tucholskiego.
16. Składanie zapytań i interpelacji.
17. Wnioski i oświadczenia radnych.
18. Zamknięcie sesji.

Podpisał: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Łukaszewicz

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (6 grudnia 2023)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (7 grudnia 2023, 11:19:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 64