Klauzula informacyjna – nagrywanie i transmisja sesjiUczestników sesji Rady Powiatu Tucholskiego informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Na podstawie art. 13 ust. 1− 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 - dalej RODO informujemy, że:
1.    Administratorem danych osobowych przetwarzanych podczas sesji Rady Powiatu Tucholskiego jest Starosta Tucholski z siedzibą przy ul.  Pocztowej 7, 89-500 Tuchola, tel.: 52 559 07 00, e-mail: starostwo@tuchola.pl.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie: 52 559 07 00 lub poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl.
3.    Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e oraz art. 9 ust. 2 lit. b -  RODO oraz inne akty prawne obowiązującego prawa krajowego i międzynarodowego, w szczególności ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 poz. 920) wraz z aktami wykonawczymi, ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 poz. 1429 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi.
4.    Odbiorcami danych osobowych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, że nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 1429 z późn. zm.) i jest udostępniane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Tucholskiego: www.bippowiat.tuchola.pl oraz na stronie internetowej powiatu: http://www.tucholski.pl/.
5.    Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zadań Administratora zgodnie z ich celem, a po tym czasie przez okres realizacji obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z kategoriami archiwalnymi określonymi Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6.    W związku z przetwarzaniem danych na zasadach określonych przepisami RODO oraz innych przepisów posiada Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, sprostowania (poprawiania) oraz ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli materializują się przesłanki art. 18 przedmiotowego rozporządzenia, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
7.    W przypadku kiedy przetwarzanie danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobie, której dane są przetwarzane służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8.    Zgodnie z art. 15 ust. 1a ustawy z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920) obrady Rady Powiatu Tucholskiego są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Przetwarzanie danych osobowych (wizerunek, głos) następuje więc celem zapewnienia legalności i transparentności działań Rady Powiatu Tucholskiego.
9.    Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej nie będą również poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

metryczka


Wytworzył: Hanna Borzyszkowska (27 lutego 2019)
Opublikował: Szymon Hoppe (28 lutego 2019, 08:58:49)

Ostatnia zmiana: Jacek Lorczak (27 maja 2021, 10:46:53)
Zmieniono: aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8216