Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Tucholski z siedzibą przy ul. Pocztowej 7,
     89-500 Tuchola, tel.: 52 559 07 00, e-mail: starostwo@tuchola.pl.
2.    Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych telefonicznie: 52 559 07 00 lub poprzez adres e-mail: iod@tucholski.pl.
3.    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a)    wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze zgodnie z art. 6 pkt 1 lit. c RODO;
b)    udzielenia odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks  postępowania administracyjnego.   
4.    Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania tych danych  na podstawie przepisów prawa, tj. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; inne podmioty, którym na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Tucholskim powierzono przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Starosta Tucholski.
5.    Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji odpowiedniego celu przetwarzania wskazanego w pkt 3, a po tym czasie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązków wynikających z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 201 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, przez czas określony w tych przepisach przez okres 5 lat zgodnie z określoną kategorią archiwalną.
6.    W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługuje Pani/Panu prawo do:
a)    dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii ;
b)    sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c)    usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
d)    ograniczenia przetwarzania swoich danych, przy czym przepisy odrębne mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
7.    Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
8.    Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało wezwaniem do ich uzupełnienia, a w przypadku nieuzupełnienia pozostawieniem sprawy bez rozpoznania.
9.    Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


metryczka


Wytworzył: Inspektor Ochrony Danych (7 maja 2021)
Opublikował: Jacek Lorczak (7 maja 2021, 10:18:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6594