ZAPYTANIE O WYCENĘ03.06.2020

ZAPYTANIE O WYCENĘ

03.06.2020

Wersja do porania w formacie .pdf (152kB) pdf

Powiat Tucholski zwraca się z zapytaniem o wycenę opracowania dokumentacji
projektowo – kosztorysowej  dla zadania ,, Wykonanie zielono – niebieskiej infrastruktury z wykorzystaniem OZE na terenie szkół Powiatu Tucholskiego w związku z prowadzeniem przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”
 
I.              Nazwa i adres zamawiającego:
Powiat Tucholski
ul. Pocztowa 7, 89-500 Tuchola
tel.: 52 5590700, faks: 52 5590701
NIP:  561-13-27-276
e-mail: starostwo@tuchola.pl  
www.tucholski.pl, www.bippowiat.tuchola.pl
 
II.           Przedmiot zamówienia.
1.    Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (pn. „Wykonanie zielono – niebieskiej infrastruktury z wykorzystaniem OZE na terenie szkół Powiatu Tucholskiego w związku z prowadzeniem przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”.
2.    Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt techniczny wraz z kosztorysem inwestorskim) dla budynków znajdujących się w Tucholi:
- Zespół Szkół Licealnych i Technicznych
- Tucholskie Centrum Edukacji Zawodowej
- Liceum Ogólnokształcące
- Zespół Szkół Licealnych i Agrotechnicznych
- Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy
 
z koncepcją zagospodarowania terenu na potrzeby placówki zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U.  z 2013 r., poz. 1129).
3.    Zakres prac obejmuje opracowanie koncepcji kompleksowego rozwiązania problemu zagospodarowania wody opadowej oraz wykorzystania energii słonecznej na terenie wskazanych placówek oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń administracyjnych.
a)  Dla potrzeb dokumentacji założono, że: w zależności od możliwości technicznych mogą powstać:
v  W ramach wprowadzenia małej retencji wody i zagospodarowania wód opadowych
·         Niecka infiltracyjna
·         Studnia chłonna
·         Nawierzchnia przepuszczalna
·         Zbiornik naziemny/ podziemny na wodę opadową
·         zbiornik infiltracyjno- sedymentacyjnych
·         staw  mokry i/lub suchy zasilany w okresie deszczów
·         niecka chłonna
·         rów infiltracyjny
·         ogród deszczowy
·         muld retencyjny
·         skrzynki retencyjno – rozsączające
v  w ramach zakładania zielonych ścian i dachów
·         dachy pokryte roślinnością
·         ściany budynków pokryte roślinnością
·         ogrody wertykalne
v  w ramach tworzenia terenów zielonych, wprowadzania elementów zazieleniających obszary zabudowane, w tym rewitalizacje terenów zdegradowanych
·         podłoża magazynujące wodę wokół drzew
·         skrzynki korzeniowe
·         geokompozyt sorbujący wodę
·         nasadzenia odpowiednich roślin
·         parki kieszonkowe
v  w ramach budowania powierzchni ekoedukacyjnych
·         ścieżka sensoryczna
·         przyrodnicza ścieżka edukacyjna
·         ogródek dydaktyczny
v  w ramach instalacji małej architektury
·         mała architektura bezpośrednio związana z typem działania adaptacyjnego / mitygacyjnego np. krawężnik pełniący funkcje ławki umożliwiający dopływ wody opadowej do ogrodu deszczowego, fontanna napowietrzająca wodę w oczku wodnym itp.
v  w ramach oszczędzania energii oraz oszczędzania wody pitnej
·         wykorzystanie energii słonecznej do oświetlenia kampusu szkolnego
·         energooszczędne oświetlenie
·         instalacje wykorzystujące zebraną wodę deszczowej do nawadniania zielonych dachów i ścian
·         systemy / rozwiązania oszczędzające wodę pitną
·         systemy / rozwiązania oszczędzające energie elektryczną
v  w ramach wspierania bioróżnorodności
·         tworzenie eko – ogródków
·         budowanie domków dla owadów
 
b)      ilości i  typu rozwiązań na etapie koncepcji zostaną zaakceptowane przez zamawiającego, po czym wykonawca przygotuje dokumentacje techniczną wraz z kosztorysem oraz pozostałymi niezbędnymi dokumentami formalno – prawnymi.
4.    Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) winna uwzględniać:
a)    utwardzenie wraz z komunikacją,
b)   wewnętrzne drogi dojazdowe do budynku,
c)    parkingi,
d)   małą architekturę,
e)    aranżację terenów zielonych
f)     elementy instalacji zewnętrznych (instalacja hydrantów zewnętrznych, instalacja odprowadzenia wód opadowych z terenów utwardzonych, doprowadzenie mediów, oświetlenie terenu);
g)    elementy instalacji wewnętrznej (instalacja hydrantów, doporowadzenie wody szarej do wc, oświetlenie wnętrza budynku)
5.    Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) powinna uwzględniać niezbędne w szczególności następujące branże i instalacje: drogowa, architektura, ochrona p.poż, konstrukcja, instalacje sanitarne (np. wodno-kanalizacyjna,), instalacje elektryczne zasilania i oświetlenia,
6.    W dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) należy uwzględnić również wszelkie niezbędne prace przy realizacji ww. inwestycji, w tym wykonania przyłączy,  ewentualnych przekładek sieci, przebudowy,  rozbudowy oraz zmiany sposobu użytkowania
7.    Należy uwzględnić niezbędne warunki do korzystania z obiektów przez osoby z niepełnosprawnościami,
8.    Należy określić charakterystykę energetyczną i ekologiczną obiektu oraz zastosować rozwiązania energooszczędne,
9.    Wykonawca dokumentacji projektowo – kosztorysowej (projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) na koszt własny wykona wszelkie niezbędne badania, analizy, mapy niezbędne do prawidłowej realizacji zadania, w tym badania przyrodnicze.
 
10.                  Zamawiający wymaga wykonania dla inwestycji kosztorysu inwestorskiego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).
11.                  Dokumentację projektowo – kosztorysową (projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) należy sporządzić w 4 egzemplarzach w formie papierowej i w 2 egzemplarzach w formie elektronicznej, na nośniku w programie ogólnodostępnym, umożliwiającym umieszczenie na stronie internetowej.
 
12. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa (projekt budowlany wraz z kosztorysem inwestorskim) ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w celu wyłonienia Wykonawcy robót budowlanych .
III.        Termin realizacji zamówienia.
24.08.2020 r.
 
IV.         Miejsce, termin oraz forma składania wyceny:
Zapytanie o wycenę ma na celu ustalenie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia, niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i  złożenie formularza wyceny  nie będzie stanowić roszczeń o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy.
Wycenę – wypełniony formularz wyceny stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania należy składać na adres: Starostwo Powiatowe w Tucholi, ul. Pocztowa 7,                 89-500 Tuchola (osobiście, listownie lub mailowo na adres: starostwo@tuchola.pl) w terminie do dnia 08.06.2020 r.  do godz. 16.30   z dopiskiem: Wycena opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej  dla zadania ,, Wykonanie zielono – niebieskiej infrastruktury z wykorzystaniem OZE na terenie szkół Powiatu Tucholskiego w związku z prowadzeniem przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”.

metryczka


Wytworzył: Anna Nitka (3 czerwca 2020)
Opublikował: Karol Gutsze (3 czerwca 2020, 15:15:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 399