Przetargi unieważnione z 2009 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)zamówienie na:

Przygotowanie i dostawa posiłków dla pacjentów Szpitala w Tucholi

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: NZOZ XII/19/09
wartość: poniżej kwot określonych w art.11 ust 8 Pzp
termin składania ofert: 20 listopada 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust. 1 p. 7 Zamawiający unieważnił postępowanie. Przedmiotowe postępowanie obarczone jest wadą, błędem pisarskim dotyczącym terminu realizacji zadania. Zadanie i jego szacunkowa wartość została ustalona na 24 miesiące. Błąd pisarski spowodował, że termin realizacji zadania wynosi 36 miesięcy i skutkuje nieważnością zastosowanej procedury przetargowej, a zatem uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1027C i 1030C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 2 lipca 2009  12:15
przyczyna unieważnienia: W przeprowadzonym postępowaniu wpłynęła 1 oferta: (1) Zakładu Sprzętowo - Transportowego, Czesław Pawłowski, ul. Towarowa 1, 89-500 Tuchola - oferta na kwotę 509 581,80 zł. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 4 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, ktorą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

Roboty remontowe na drodze 1030C i 1036C

zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Tucholi
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: pomiędzy 14000 euro a progami unijnymi
termin składania ofert: 2 lipca 2009  12:00
przyczyna unieważnienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art., 93 ust. 1, pkt 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

zamówienie na:

dostawa oleju opałowego lekkiego

zamawiający: Dom Pomocy Społecznej
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej kwot określonych w art 11 ust 8 ustawy
termin składania ofert: 26 maja 2009  10:00
przyczyna unieważnienia: art 93 ust 1 pkt 7 

zamówienie na:

Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 30 kwietnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2007r. nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego”. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena oferty najkorzystniejszej przewyższa, kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył kwotę 19 mln złotych, natomiast cena oferty najkorzystniejszej to 20.999.090,20 zł. Wobec powyższego Zamawiający unieważnia postępowanie na postawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy.  

zamówienie na:

Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 15 kwietnia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu wszczętego postępowania Szpital Tucholski Sp. z o.o. działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. z 2007 r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie zostało unieważnione z powodu obarczenia go wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. UZASADNIENIE Dnia 18 marca br. ukazało się w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycją nr 67740-2009 ogłoszenie o wszczęciu postępowania na Rozbudowę, modernizację oraz wyposażenie Szpitala Tucholskiego. W rubryce III.2 nieprawidłowo podano zapis odsyłający do zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w wyniku czego doszło do naruszenia przepisu art. 41 ust. 1 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji.  

zamówienie na:

dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

zamawiający: Szpital Tucholski Spólka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: ponizej progów unujnych
termin składania ofert: 13 lutego 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: Zamawiający uniewaznia postepowanie na podstawie art. 93 p.4 cena najkorzystniejszej oferty przewyzsza kwote, która Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

dostawa sprzętu jednorazowego użytku

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej progów unijnych
termin składania ofert: 23 stycznia 2009  11:00
przyczyna unieważnienia: nie złożono zadnej oferty 

Przetargi o pozycjach 1 - 8 (z 8)