Zarządzenie nr 3/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 24 stycznia 2005w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Zarządzenie nr 3/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 24 stycznia 2005


w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”

Działając na podstawie art.36 ust 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity opublikowany w Dz. U. 2002 r. nr 101 poz. 926 ze zm.) w związku z § 3 i 4 ust 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych    i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100 poz.1024)


zarządzam, co następuje:


§ 1


1. W celu uregulowania spraw związanych z ochroną danych osobowych zgodnie z wymaganiami wynikającymi z obowiązujących w tym zakresie przepisów wprowadzam:
„Politykę bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”,
stanowiącą załącznik do zarządzenia.
2. Dokument, o którym mowa w § 1 pkt 1, obowiązuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym przy przetwarzaniu tych danych.
3. Postanowienia instrukcji, w których jest mowa o „pracownikach” stosuje się odpowiednio także do innych osób urzędowo upoważnionych przez Starostę do takiego dostępu do zbiorów danych osobowych, który umożliwia dokładniejsze zapoznanie się z tymi danymi, w szczególności do osób wdrażających i konserwujących systemy przetwarzania danych osobowych, osób odbywających w Starostwie aplikację lub praktykę zawodową albo szkolenie, studentów zbierających materiały do prac dyplomowych itp.

§ 2


Tracą moc Zarządzenia:
1) Nr 7/2000 z dnia 9 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji określającej sposób zarządzania systemem informatycznym w Starostwie Powiatowym w Tucholi”,
2) Nr 8/2000 z dnia 9 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Tucholi”.


§ 3


Wykonanie zarządzenia powierza się Administratorowi Bezpieczeństwa Informacji.


§ 4


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                                    Andrzej Wegner

                                                                  Starosta Tucholski

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wglądu w pokoju nr 217 Starostwa Powiatowego w Tucholi przy Pl. Zamkowym 1


metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 10:58:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1442