Zarządzenie nr 10/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 23 maja 2005w sprawie powołania Zespołu do kontroli realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PEFRON

Zarządzenie nr 10/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 23 maja 2005


w sprawie powołania Zespołu do kontroli realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PEFRON

Na podstawie art. 35 ust. 2 i art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z póżn. zm.) w związku z art. 35a ust. 1 pkt 4,7 i 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr123, poz. 776 z późn. zm.)

zarządzam

§ 1

Powołać Zespół do spraw kontroli realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PEFRON w składzie:
1. Wiktor Metkowski – Przewodniczący Zespołu
2. Tomasz Stybaniewicz – członek Zespołu
3. Alicja Rosentreter Zakrzewska – członek Zespołu.

§ 2

Zadaniem Zespołu jest okresowa kontrola realizacji wniosków o dofinansowanie ze środków PERON.


§ 3

Odpowiedzialnym za realizacje zarządzenia czynię p. Wiktora Metkowskiego.

§ 4

Traci moc Zarządzenie Nr 7/2004 Starosty Tucholskiego z dnia 28 października 2004 r. w sprawie powołania Zespołu do opiniowania wniosków o dofinanso-wanie ze środków PEFRON.


§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                       Starosta Tucholski

                                                                                         Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:26:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1398