Zarządzenie nr 12/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 24 maja 2005w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego

Zarządzenie nr 12/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 24 maja 2005


w sprawie organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr – 13 / 05 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 stycznia 2005 r. w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego


                           
zarządzam

§ 1

Utworzyć system stałych dyżurów  w Starostwie Powiatowym w Tucholi oraz jednostkach organizacyjnych Starostwa Powiatowego, którego celem jest zapewnienie sprawnego przekazywania decyzji oraz zachowania ciągłości procesu kierowania i koordynowania przez Starostę działań związanych z realizacją zadań dotyczących osiągania wyższych stanów gotowości obronnej państwa na terenie powiatu tucholskiego.

§ 2

W skład powiatowego systemu stałych dyżurów wchodzi Starostwo Powiatowe oraz n/w jednostki organizacyjne:
  
1) Powiatowy Urząd Pracy;
2) Zarząd Dróg Powiatowych;
3) Zespół Szkół Licealnych i Technicznych;
4) Zespół Szkół Leśnych i Agrotechnicznych;
5) Zespół Szkół Ogólnokształcących;
6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.

§ 3

Starostwo Powiatowe i jednostki organizacyjne  Starostwa określone w punkcie § 2 Zarządzenia, w terminie do dnia 30 czerwca 2005 r., zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do Zarządzenia, opracują dokumentację dotyczącą funkcjonowania służby stałego dyżuru w podległej sobie jednostce oraz wyznaczą  własnymi zarządzeniami obsadę osobową  stałego dyżuru.


§ 4

Do pełnienia służby w systemie  Stałego Dyżuru Starosty Tucholskiego wyznaczyć wyłącznie osoby posiadające poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę służbową  wydane na podstawie ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych.

§ 5

Wytworzona dokumentacja stałego dyżuru stanowi tajemnicę służbową i podlega szczególnej ochronie zgodnie z przepisami ustawy  o ochronie informacji niejawnych , a w zakresie obsady etatowej podlega ochronie zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.

§ 6

Dokumentacja stałego dyżuru podlega uzgodnieniu z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy za pośrednictwem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.

§ 7

Kierowników jednostek wymienionych w punkcie § 2  Zarządzenia czynię odpowiedzialnymi za ciągłą aktualizacje dokumentacji stałego dyżuru   i utrzymywanie systemu w stałej gotowości do rozwinięcia i podjęcia działań.

§ 8

Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu, którego ponadto  zobowiązuję do koordynowania działań w tym zakresie, a także kontroli stopnia gotowości systemu do sprawnego działania.

§  9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                Starosta Tucholski

                                                                                                  Andrzej Wegner

 

Załącznik do w/w Zarządzenia znajduje się do wgladu w Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego przy ul. Sępoleńskiej 20.

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 11:32:45)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3507