Zarządzenie nr 30/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 1 grudnia 2005w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji wykazu „mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tucholskiego oraz ich informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „mapie aktywności”

Zarządzenie nr 30/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 1 grudnia 2005


w sprawie przyjęcia procedury aktualizacji wykazu „mapy aktywności” organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tucholskiego oraz ich informowania i konsultacji z wykorzystaniem danych zawartych w „mapie aktywności”

na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

   § 1  

1.      Przyjąć wykaz organizacji pozarządowych działających na terenie Powiatu Tucholskiego, zwany dalej „mapą aktywności”.
2.      „Mapa aktywności” zawiera następujące dane:
  • pełną nazwę organizacji,
  • adres siedziby,
  • zakres działalności, doświadczenia i osiągnięcia,
  • datę aktualizacji danych na temat organizacji
          i dostępna jest na stronie www.bippowiat.tuchola.pl.

   § 2  

1.      Aktualizacji danych zawartych w „mapie aktywności” oraz jej uzupełnianie o nowe organizacje dokonywać na podstawie uzyskiwanych informacji z Krajowego Rejestru Sądowego oraz inicjatywy własnej organizacji pozarządowej.
2.      Za aktualizację „mapy” odpowiedzialny jest Z-ca Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Kultury Fizycznej.

   § 3  

Poczynając od 2006 roku w „mapie aktywności” należy uzupełnić dodatkowe pole – „uzyskane dotacje”.

   § 4  

Organizacje pozarządowe tworzące „mapę aktywności” w Powiecie Tucholskim, zostaną poinformowane o konieczności przekazywania na bieżąco wszelkich informacji o zmianach danych, o których mowa w § 1.

   § 5  

Pracownicy Urzędu przygotowujący akty prawne są zobowiązani do zapoznania się z „Kartą współpracy”, w której zawarte są zasady konsultowania aktów prawnych z organizacjami pozarządowymi ujętymi w „mapie aktywności”.

   § 6  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.     

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4237