Zarządzenie nr 31/2005Starosty Tucholskiegoz dnia 5 grudnia 2005w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 31/2005
Starosty Tucholskiego
z dnia 5 grudnia 2005


w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam

   § 1  

Przeprowadzić roczną inwentaryzację we wszystkich punktach inwetaryzacyjnych:
I. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: pozostałe środki trwałe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 4.  Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Danuta Wytrążek,
         2/   Jacek Lorczak,
         3/   Dorota Słupińska.  

II. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Kasa.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Teresa Gatz.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: środki pieniężne w gotówce znajdujące się  w jednostce (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe (czeki itp.)
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Anna Patoleta,
         2/   Rafał Domeracki,
         3/   Alicja Rosentreter Zakrzewska.  

III. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: materiały, wyposażenie.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Jacek Lorczak,
         2/   Dorota Słupińska,
         3/   Agnieszka Kram – Pestka. 

IV. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3.  Rodzaje składników majątku objętych spisem: grunty i budynki.
 4.  Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Stanisław Rzepiński,
         2/   Mirosława Piechowiak,
         3/   Żaneta Malendowicz.  

V. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Krystyna Siniło.
 2.  Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3.  Rodzaje składników majątku objętych spisem: - należności i zobowiązania publicznoprawne, - należności wobec pracowników, - inwestycje rozpoczęte, - rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, - przychody okresów przyszłych, - rezerwy, - aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych..
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Anna Patoleta,
         2/   Bernadeta Kądziela-Niemczewska,
         3/   Alicja Rosentreter Zakrzewska.  

VI. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Barbara Włoch.
 2.  Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Dariusz Bortnik,
         2/   Alicja Biesek,
         3/   Ewelina Wiecka.  

VII. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Grzegorz Redlarski.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: paliwo w pojazdach służbowych.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Jacek Lorczak,
         2/   Dorota Słupińska,
         3/   Mirosław Wojciechowski.  

VIII. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Agnieszka Kram - Pestka.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: stan znaczków we frankownicy.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Jacek Lorczak,
         2/   Kinga Majer,
         3/   Katarzyna Knieć.  

IX. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Muzeum.

 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Jan Zaranek.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: druki ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/   Magdalena Kurpinowicz,
         2/   Leszek Ciżmowski,
         3/   Maciej Śmieszek.

   § 2  

Termin rozpoczęcia spisu z natury: 15.12.2005, termin zakończenia 15.01.2006 r.

   § 3  

Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2005r.

   § 4  

Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego  - zgodnie z obowiązującymi przepisami – przeprowadzenia spisu z natury.

   § 5  

Przewodniczącymi komisji są osoby wymienione pod pozycją 1 w składzie Komisji.

   § 6  

Arkusze spisowe Komisja wypełnia w 2 egzemplarzach.

   § 7  

Składniki majątku niepełnowartościowe i nadmierne należy spisywać na oddzielnych arkuszach.

   § 8  

W toku spisu komisja dokona wyceny zapasów.

   § 9  

Po zakończeniu  spisu, Komisja dokona wyliczenia wstępnego.

   § 10  

Odpowiedzialnymi za wykonanie Zarządzenia czynię Skarbnika i Sekretarza Powiatu.

   § 11  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.      

Andrzej Wegner
Starosta Tucholski

metryczka


Opublikował: Agnieszka Kram-Pestka (17 lutego 2009, 13:55:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3549