Zarządzenie nr 25/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 27 lipca 2006w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi gminnej – ulicy Kreffta w miejscowości Tuchola

Zarządzenie nr 25/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 27 lipca 2006


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi gminnej – ulicy Kreffta w miejscowości Tuchola

Na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt 3 i §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w miejscowości Tuchola

zarządzam:

   §1  

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt organizacji ruchu dla ww. ulicy, stanowiący załącznik do zarządzenia, na czas wykonywania robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 03 sierpnia 2006 r. Przywrócenie stałej organizacji ruchu – do 19 września 2006r.

   §2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


                                                                              Z up. Starosty                                                                                 Wiktor Metkowski                                                                            Wicestarosta Tucholski

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 1.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Knieć (17 lutego 2009, 15:33:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3250