Zarządzenie nr 28/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 22 września 2006w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych, ulic: Leśnej i Pocztowej, oraz drogi powiatowej nr 1017 C Błędno – Śliwice – Wielkie Gacno, w miejscowości Śliwice

Zarządzenie nr 28/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 22 września 2006


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego dróg gminnych, ulic: Leśnej i Pocztowej, oraz drogi powiatowej nr 1017 C Błędno – Śliwice – Wielkie Gacno, w miejscowości Śliwice

Na podstawie art. 10 ust.5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz §3 ust.1 pkt 3 i §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w miejscowości Śliwice

zarządzam:

   §1  

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt organizacji ruchu dla ww. ulic i drogi stanowiący załącznik do zarządzenia, na czas wykonywania robót związanych z budową kanalizacji deszczowej. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 29 września 2006 r. Przywrócenie stałej organizacji ruchu – do 06 października 2006r.

   §2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

                                                                             Starosta Tucholski                                                                              /-/Andrzej Wegner

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 1.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:01:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3378