Zarządzenie nr 36/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 13 października 2006w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi powiatowej nr 1015 C Tuchola – Tleń w miejscowości Tuchola (ulica Główna)

Zarządzenie nr 36/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 13 października 2006


w sprawie zatwierdzenia projektu organizacji ruchu dotyczącego drogi powiatowej nr 1015 C Tuchola – Tleń w miejscowości Tuchola (ulica Główna)

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108, poz. 908 z późn. zm.) oraz §3 ust. 1 pkt 3 i §6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. nr 177, poz. 1729) po rozpatrzeniu wniosku o zatwierdzenie projektu organizacji ruchu w związku z pracami związanymi z budową kanalizacji deszczowej

zarządzam:

   §1  

Zatwierdzić w całości przedłożony projekt stałej organizacji ruchu dla ww. drogi, stanowiący załącznik do zarządzenia. Przewidywany termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu – 20 października 2006 r. Przywrócenie stałej organizacji ruchu – 17 listopada br.

   §2  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                                                                  Z up. Starosty                                                                                 Wiktor Metkowski                                                                            Wicestarosta Tucholski

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 1.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:21:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3684