Zarządzenie nr 37/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 30 października 2006w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi na czas wojny

Zarządzenie nr 37/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 października 2006


w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi na czas wojny

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2002 r. Nr 21, poz. 205 ze zm.) oraz § 3.1 Zarządzenia nr 84/06 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 maja 2006 r. w sprawie opracowania regulaminu organizacyjnego na czas wojny przez organy samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich

zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Inspektora do spraw obronnych Starostwa Powiatowego w Tucholi zobowiązuje do:
  1. opracowania w terminie do dnia 15 listopada 2006 r. „ Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi  na czas wojny, ” zwanego dalej Regulaminem organizacyjnym  Starostwa,
  2. uzgodnienia w terminie do dnia 31 listopada 2006 r. z Dyrektorem Wydziału Zarządzania Kryzysowego Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy Regulaminu organizacyjnego Starostwa,
2. Przy opracowaniu Regulaminu organizacyjnego Starostwa należy kierować się:
  1. określonymi kompetencjami i zadaniami Starosty, wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, ustaleniami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, a w szczególności przepisami  normatywno-prawnymi wydanymi na okres zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa  ( kryzysu polityczno-militarnego) i czas wojny,
  2. zakresem działania wydziałów Starostwa w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju ustalonego zarządzeniem Nr 19/2006 Starosty Tucholskiego z dnia 3 lipca 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla Starostwa Powiatowego w Tucholi,  
  3. zadaniami operacyjnymi realizowanymi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) i czasu wojny,
  4. koniecznością zaspokojenia potrzeb wojennych i społecznych,
  5. zachowaniem dotychczasowej struktury organizacyjnej i liczby etatów zapewniających realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez Powiat – Starostwo Powiatowe,
  6. wymogami kreślonymi w ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 196 z 2005 r. poz. 16341 oraz innymi przepisami wykonawczymi w tym zakresie, wydanymi przez właściwe organy.

   § 2  

Regulamin organizacyjny Starostwa Powiatowego w Tuchola na cza wojny wprowadzony zostanie w życie na podstawie odrębnej decyzji Starosty Tucholskiego.

   § 3  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    


                                                        Starosta Tucholski                                                          Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:25:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3567