Zarządzenie nr 39/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 30 października 2006w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 39/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 30 października 2006


w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie przepisów art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r. Nr 76 poz.694 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz w:
  1. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca  2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020), zwanego dalej rozporządzeniem,
  2. rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego( Dz. U. Nr 112, poz. 761),
  3. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117, poz. 791),
  4. rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz. U. Nr 191, poz. 1957),

zarządzam, co następuje:

§1

  1. Wprowadza się „Politykę rachunkowości” dla Budżetu Powiatu w brzmieniu                     załącznika Nr 1
  2. Wprowadza się  „Politykę rachunkowości” dla Starostwa  Powiatowego w brzmieniu załącznika Nr 2
  3. Wprowadza się „Politykę rachunkowości” dla Gospodarstwa pomocniczego powiatu w brzmieniu załącznika Nr 3
  4. Wprowadza się nadrzędne zasady rachunkowości w brzmieniu załącznika Nr 4

§2

Traci moc zarządzenie Nr 23 z dnia 28.09.2005 r. w sprawie wprowadzenia „Polityki rachunkowości” w Starostwie Powiatowym w Tucholi.  

§3

Wykonanie Zarządzenia zlecam Skarbnikowi Powiatu.   §4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                        Starosta Tucholski                                                            Andrzej Wegner

Załącznik do w/w zarządzenia znajduje się do wglądu w Starostwie Powiatowym   w Tucholi, przy ul. Pocztowej 7, pokój nr 22.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:35:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3640