Zarządzenie nr 40/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 3 listopada 2006w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych podległych Staroście Tucholskiemu

Zarządzenie nr 40/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 3 listopada 2006


w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla jednostek organizacyjnych oraz organizacji społecznych podległych Staroście Tucholskiemu

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz § 3 ust 1 i 2 Zarządzenia Wojewody Kujawsko- Pomorskiego Nr 65/05 z dnia 5 kwietnia 2005 r. w sprawie ustalenia ramowego zakresu działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla organów samorządu terytorialnego, kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, przedsiębiorców i kierowników innych jednostek organizacyjnych oraz władz organizacji społecznych

zarządza się, co następuje:

§ 1

 1. Ustala się ramowy zakres działania w dziedzinie obronności państwa w czasie pokoju dla jednostek organizacyjnych podległych Staroście i organizacji społecznych nadzorowanych przez Starostę  zwany dalej „ zakresem działania ”,
 2. Zakres działania, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, zawiera przedsięwzięcia i czynności w dziedzinie obronności państwa wspólne dla wszystkich jednostek organizacyjnych podległych Staroście Tucholskiemu oraz władz powiatowych organizacji społecznych, a także zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa stosownie do kompetencji określonych w obowiązujących ustawach i rozporządzeniach wydanych na ich podstawie.

§ 2

 1. Zadania obronne stanowiące tajemnicę państwową lub służbową należy przydzielić pracownikom upoważnionym w trybie przepisów ustawy z dnia 22.01.1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 11 poz. 952 z późn. zmianami),
 2. Dokumenty dotyczące spraw, o których mowa w niniejszym zarządzeniu opracowuje, przechowuje, i przekazuje się zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych i przepisami wykonawczymi w tym zakresie,

§ 3

Zobowiązuje się n/w kierowników jednostek i organizacji społecznych:
 1. Dyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych
 2. Dyrektora  Szkół Leśnych i Agrotechnicznych
 3. Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
 4. Dyrektora Tucholskiego Centrum Edukacji Zawodowej
 5. Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego
 6. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych
 7. Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
 8. Dyrektora Powiatowego Biura Pracy
 9. Komendanta Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
do ustalenia w terminie do 31 stycznia 2007 roku w oparciu o „ zakres działania” zadań obronnych wykonywanych w czasie pokoju dla swoich jednostek.

  § 4  

Komendant Powiatowy Ochotniczej Straży Pożarnej przypisane zadania obronne wynikające z niniejszego zarządzenia – stosownie do kompetencji wynikających z ustaw i podpisanych porozumień – ujmie w statucie podległego stowarzyszenia.

§ 5

Koordynację wykonywania zadań wynikających z niniejszego zarządzenie powierza się Jarosławowi Piotrowskiemu Inspektorowi ds. obronnych Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


                                              Starosta Tucholski                                                                                                              Andrzej Wegner

Załączniki do zarządzenia znajdują się w Centrum Zarządzania Kryzysowego i ze względu na terść nie są przeznaczone do wglądu.

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 08:44:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3827