Zarządzenie nr 41/2006Starosty Tucholskiegoz dnia 22 listopada 2006w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 41/2006
Starosty Tucholskiego
z dnia 22 listopada 2006


w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. , Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam:

   §1  

Przeprowadzić roczną inwentaryzację we wszystkich punktach inwentaryzacyjnych:

I. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: pozostałe środki trwałe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Danuta Wytrążek,
         2/ Jacek Lorczak
         3/ Dorota Słupińska.  

II. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Kasa.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Teresa Gatz.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe (czeki itp.).
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Anna Patoleta
         2/ Rafał Domeracki
         3/ Alicja Rosentreter-Zakrzewska.

III. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: materiały, wyposażenie.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Dorota Słupińska
         3/ Agnieszka Kram-Pestka.  

IV. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Andrzej Wegner.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: grunty i budynki.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Stanisław Rzepiński
         2/ Mirosława Piechowiak
         3/ Żaneta Malendowicz.  

V. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Krystyna Siniło.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: - należności i zobowiązania publicznoprawne, - należności wobec pracowników, - inwestycje rozpoczęte, - rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne, - przychody okresów przyszłych, - rezerwy, - aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Anna Patoleta
         2/ Bernadeta Kądziela-Niemczewska
         3/ Alicja Rosentreter-Zakrzewska.  

VI. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Barbara Włoch.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Dariusz Bortnik
         2/ Alicja Biesek
         3/ Ewelina Wiecka.  

VII. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Grzegorz Redlarski
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: paliwo w pojazdach służbowych.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Dorota Słupińska
         3/ Mirosław Wojciechowski.  

VIII. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Agnieszka Kram-Pestka.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: stan znaczków we frankownicy.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Kinga Majer
         3/ Katarzyna Puczyńska.

IX. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Muzeum.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Jan Zaranek.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Okresowa.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: druki ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Magdalena Kurpinowicz
         2/ Leszek Ciżmowski
         3/ Maciej Śmieszek.

§ 2

Termin rozpoczęcia spisu z natury: 15.12.2006 r., termin zakończenia 15.01.2007 r.

   § 3  

Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2006 r.

   § 4  

Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do rzetelnego i prawidłowego – zgodnie z obowiązującymi przepisami – przeprowadzenia spisu z natury.

   § 5  

Przewodniczącymi komisji są osoby wymienione pod pozycją 1 w składzie Komisji.

   § 6  

Arkusze spisowe Komisja wypełnia w 2 egzemplarzach.

   § 7  

Składniki majątku niepełnowartościowe i nadmierne należy spisywać na oddzielnych arkuszach.

   § 8  

W toku spisu komisja dokona wyceny zapasów.

   § 9  

Po zakończeniu spisu, Komisja dokona wyliczenia wstępnego.

   § 10  

Odpowiedzialnymi za wykonanie Zarządzenia czynię Skarbnika i Sekretarza Powiatu.

   § 11  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.    

Starosta Tucholski
Andrzej Wegner

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:04:55)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 09:05:45)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3465