Zarządzenie nr 14/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 20 kwietnia 2007w sprawie przeprowadzenia pierwszej oceny kwalifikacyjnej pracowni-ków Starostwa Powiatowego w Tucholi

Zarządzenie nr 14/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 20 kwietnia 2007


w sprawie przeprowadzenia pierwszej oceny kwalifikacyjnej pracowni-ków Starostwa Powiatowego w Tucholi

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca o samorządzie powiatowym Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 17 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) 

zarządzam:
 
§ 1

Przeprowadzenie pierwszej oceny kwalifikacyjnej pracowników  Starostwa Powiatowego w Tucholi, na zasadach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 marca 2007 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych (Dz. Nr 55, poz. 361).
 
§ 2

Określam dzień 10 października 2007r. roku jako ostateczny termin sporządzenia ocen kwalifikacyjnych, jednocześnie wyznaczam następujące terminy kolejnych czynności związanych z przeprowadzeniem oceny:
  1. określenie bezpośrednich przełożonych i podległości służbowej pracowników starostwa - 20.04.2007 r.,
  2. przeprowadzenia szkolenie osób funkcyjnych wszystkich szczebli kierowania zobowiązanych do dokonania  oceny - 23.04.2007 r.,
  3. przyjęcie przez kierowników kryteriów oceny dla swoich pracowników -24.04.2007 r.,
  4. zatwierdzenie kryteriów przez kierownika jednostki – 25.04.2007 r.,
  5. zapoznanie pracowników o przyjętych dla nich kryteriach oceny 27.04.2007 r.,
  6. rozpoczęcie okresu oceniania pracowników 30.04.2007 r.,
  7. okres oceniania – miesiące: maj, czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2007 r.,
  8. ostateczny termin przeprowadzenia przez bezpośredniego kierownika, przed wydaniem oceny, rozmowy z osobą ocenianą - 22.09.2007 r.,
  9. wydanie oceny – do 10.10.2007 r.
 
§ 3

Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Powiatu.
 
§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:00:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3646