Zarządzenie nr 15/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 21 maja 2007w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Zarządzenie nr 15/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 21 maja 2007


w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie informacji publicznej w Starostwie Powiatowym w Tucholi

Na podstawie art. 15 ust. 1 w zw. z art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) i art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam wysokość opłat za udostępnianie informacji publicznej w związku ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia:
 1. Koszt kserokopii :
  • czarno-białej w formacie :
   • - A - 4 - 0,28 zł/odb.,
   • - A - 3 - 0,56 zł/odb.,
  • kolorowej w formacie :
   • - A - 4 - 2,50 zł/odb.,
   • - A - 3 - 5,00 zł/odb.,
 2. Koszt wydruku :
  • czarno-białego w formacie :
   • - A- 4 - 0,30 zł/str.,
   • - A- 3 - 0,60 zł/str.,
  • kolorowego w formacie :
   • - A - 4 - 0,60 zł/str.,
   • - A - 3 - 1,20 zł/str.,
 3. Zapis na dyskietce wraz z nośnikiem - 0,90 zł,
 4. Zapis na płycie CD-ROM wraz z nośnikiem - 1,50 zł,

§ 2

Inny sposób udostępnienia informacji publicznej w związku z którym Starostwo Powiatowe w Tucholi ma ponieść dodatkowe koszty - opłatę ustala się indywidualnie dla każdego wniosku przy zastosowaniu algorytmu:
O = N + m x 0,30 zł gdzie : O - opłata za informację, N - cena nośnika, m - czas potrzebny na przygotowanie (przetworzenie) informacji wyrażony w minutach,  0,30 zł - cena jednej roboczominuty.

§ 3

Opłaty, o których mowa w § 1 pobierane są przelewem na rachunek Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 4

Opłaty pobierane za udostępnienie informacji publicznych wpływają na wskazane konto Starostwa Powiatowego w Tucholi.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi i Skarbnikowi Powiatu Tucholskiego.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                 Starosta Tucholski
                                                                                    Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 10:15:31)

Ostatnia zmiana: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 11:16:09)
Zmieniono: brak zmian

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3539