Zarządzenie nr 26/2007Starosty Tucholskiegoz dnia 22 listopada 2007w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Zarządzenie nr 26/2007
Starosty Tucholskiego
z dnia 22 listopada 2007


w sprawie przeprowadzenia w Starostwie Powiatowym inwentaryzacji rocznej

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2002r., Nr 76, poz. 694 z póżn. zm.)
 
zarządzam:
 
§ 1

Przeprowadzić roczną inwentaryzację we wszystkich punktach inwentaryzacyjnych:
 
I. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna : Piotr Mówiński.
 2. Rodzaj inwentaryzacji : Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem : pozostałe środki trwałe, środki trwałe, wartości niematerialne i prawne.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Danuta Wytrążek,
         2/ Jacek Lorczak,
         3/ Dorota Słupińska.
 
II. Nazwa – oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Kasa
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Teresa Gatz.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: środki pieniężne w gotówce znajdujące się w jednostce (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papiery wartościowe (czeki itp.).
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Anna Patoleta
         2/ Bernadeta Kądziela - Niemczewska
         3/ Alicja Rosentreter - Zakrzewska
 
III Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna : Piotr Mówiński.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: materiały, wyposażenie.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Dorota Słupińska
         3/ Estera Gwizdała.
 
IV. Nazwa-oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Piotr Mówiński.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: grunty i budynki.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Stanisław Rzepiński
         2/ Mirosława Piechowiak
         3/ Żaneta Malendowicz.
 
V. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Krystyna Siniło.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem:
  • należności i zobowiązania publicznoprawne,
  • należności wobec pracowników,
  • inwestycje rozpoczęte,
  • rozliczenia międzyokresowe czynne i bierne,
  • przychody okresów przyszłych,
  • rezerwy,
  • aktywa i pasywa ewidencjonowane na kontach pozabilansowych.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Anna Patoleta
         2/ Bernadeta Kądziela- Niemczewska
         3/ Alicja Rosentreter- Zakrzewska
 
VI Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Barbara Włoch.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: tablice rejestracyjne i druki komunikacyjne.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Dariusz Bortnik
         2/ Alicja Biesek
         3/ Ewelina Wiecka.
 
VII. Nazwa-oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Grzegorz Redlarski
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: paliwo w pojazdach służbowych.
 4. Inwentaryzacje przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Dorota Słupińska
         3/ Wojciech Wojciechowski.
 
VIII. Nazwa-oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Starostwo Powiatowe
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Anna Piłat
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: stan znaczków we frankownicy.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Jacek Lorczak
         2/ Kinga Majer
         3/ Katarzyna Puczyńska.
 
IX. Nazwa- oznaczenie inwentaryzacyjnego punktu: Muzeum.
 1. Osoba materialnie odpowiedzialna: Wioletta Chabowska.
 2. Rodzaj inwentaryzacji: Roczna.
 3. Rodzaje składników majątku objętych spisem: druki ścisłego zarachowania.
 4. Inwentaryzację przeprowadzi Komisja w składzie:
         1/ Magdalena Kurpinowicz
         2/ Leszek Ciżmowski 
         3/ Maciej Śmieszek
 
§ 2

Termin rozpoczęcia spisu z natury : 12.12.2007r., termin zakończenia 15.01.2008r.
 
§ 3

Spis należy przeprowadzić według stanu na dzień 31.12.2007r.
 
§ 4

Osoby powołane w skład Komisji zobowiązane są do zapoznania się z instrukcją inwentaryzacyjną i zgodnie z jej przepisami do przeprowadzenia spisu z natury.
 
§ 5

Przewodniczącymi komisji są osoby wymienione pod pozycją 1 w składzie Komisji.
 
§ 6

Arkusze spisowe Komisja wypełnia w 2 egzemplarzach.
 
§ 7

Składniki majątku niepełnowartościowe i nadmierne należy spisywać na oddzielnych arkuszach.
 
§ 8

W toku spisu komisja dokona wyceny zapasów.
 
§ 9

Po zakończeniu spisu, Komisja dokona wyliczenia wstępnego.
 
§ 10

Odpowiedzialnymi za wykonanie Zarządzenia czynię Sekretarza Powiatu.
 
§ 11

Odpowiedzialnymi za rozliczenie Zarządzenia czynię Skarbnika Powiatu.
 
§ 12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                          Starosta Tucholski
                                                                              Piotr Mówiński

metryczka


Opublikował: Katarzyna Puczyńska (18 lutego 2009, 11:06:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3903