Zgłaszanie informacji o jednostkach nieodpłatnego poradnictwa


Zgodnie z art. 8a ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz.U.2021.945 t.j.)  starosta sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępną dla mieszkańców powiatu. Lista ta zawiera dane jednostek nieodpłatnego poradnictwa uporządkowane według tematyki poradnictwa, w tym jednostek publicznych, jednostek niepublicznych działających na zlecenie, którym powierzono zadania z zakresu poradnictwa specjalistycznego na podstawie odrębnych przepisów.
Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa obejmuje w szczególności:
- poradnictwo rodzinne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pomocy społecznej, w sprawie rozwiązywania problemów alkoholowych i innych uzależnień, w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w ramach interwencji kryzysowej, dla bezrobotnych, dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, a także z zakresu praw konsumentów, praw dziecka, praw pacjenta, ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, prawa podatkowego, dla osób w sporze z podmiotami rynku finansowego i inne;
- nieodpłatną pomoc prawną i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie ze wskazaniem punktów i dyżurów wraz z ich specjalizacją, o ile została określona.
Mając powyższe na względzie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie jednostek działających w zdefiniowanych obszarach wsparcia społecznego. Uzyskane informacje posłużą również do aktualizacji listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnej dla mieszkańców Powiatu Tucholskiego, która zamieszczona jest na stronie BIP Powiatu Tucholskiego, na stronie internetowej Powiatu Tucholskiego, w lokalnych środkach masowego przekazu oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Tucholi.

Zgłoszenie winno zawierać:
- nazwę jednostki;
- zakres poradnictwa;
- adresy i dane kontaktowe, w tym o stronach internetowych i numerach telefonicznych;
- dni i godziny dostępności;
- kryteria dostępu do usługi;
- sposób dokonywania zgłoszeń (nr telefonu);
- informacje umożliwiające dokonywania zgłoszeń za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.
Proszę o przekazanie informacji do Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Tucholi na adres e-mail: npp@tucholski.pl

metryczka


Wytworzył: Starosta Tucholski (18 maja 2023)
Opublikował: Teresa Napiontek (18 maja 2023, 12:53:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 458