Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę znak BD.6740.ŚL.15.2023.WK-dr.wewn.w m.Laski od km 0+000 do km 0+434 oraz dr.publ.nr 010215C relacji Laski–Lisiny


  --------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 24 maja 2023 r.
 
Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 

BD.6740.ŚL.15.2023.WK
 
 
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz.U.2022.1029 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 24 maja 2023 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak BD.6740.ŚL.15.2023.WK zatwierdzającej projekt budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę: drogi wewnętrznej w miejscowości Laski od km 0+000 do km 0+434 oraz drogi publicznej nr 010215C relacji Laski – Lisiny od km 1+255 do km 2+434,29. Lokalizacja inwestycji na terenie działek nr ewid. 462, 386/1, 385/1, 384/1, 383/1, 382/1, 381/3, 381/6, 198/2, 445, 199 położonych w obrębie geodezyjnym Laski, gmina Śliwice.

 
     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (24 maja 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (24 maja 2023, 09:45:31)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 330