Materiał informacyjny na III sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 14.06.2024 r.

Tuchola, 5 czerwca 2024 r.
BR.0002.3.2024

                                   
                                                                                        Pan(i)
                                                                                        ..........................................
                                                                                        ..........................................
                                                                                         
 
Zwołuję III sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 14 czerwca 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad III sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 

1.   Otwarcie sesji.        
2.   Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.       
3.   Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
4.   Przyjęcie protokołu z I i II sesji Rady Powiatu Tucholskiego.      
5.   Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.      
6.   Raport o stanie Powiatu:   
 a)  przedstawienie raportu, 
 b)  debata,  
 c)  podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Tucholskiego wotum zaufania.   
7.   Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za rok 2023 wraz ze sprawozdaniem finansowym. 
  a) zapoznanie się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,  sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego,  
  b) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu,  
  c) zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej i opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku absolutoryjnym,  
  d) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Tucholskiego za 2023 rok.       
8.   Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Tucholskiego z tytułu wykonania budżetu za 2023 rok.     
9.   Drogi publiczne- sprawozdanie z działalności Zarządu Dróg Powiatowych w 2023 r.    
10. Informacja o pracy Powiatowego Urzędu Pracy w 2023 r.   
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2024.   
12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2024 – 2033.    
13. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego. 
14. Podjęcie uchwały w sprawie umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.                   
15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Bydgoskiego.  
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Tucholskiego na 2024 r.  
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie stosunku pracy z radnym Rady Powiatu Tucholskiego.   
18. Składanie zapytań i interpelacji.  
19. Wnioski i oświadczenia radnych.   
20. Zamknięcie sesji.

Podpisał: Przewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Dereszyński


 


 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (5 czerwca 2024)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (6 czerwca 2024, 14:47:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1465