Materiał informacyjny na LIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 6.09.2023 r.

Tuchola, dnia 29 sierpnia 2023 r. 
BR.0002.54.2023
                                   
                                                                                   Pan(i)
                                                                                        ..............................................
                                                                                        ..............................................
                                                                                         
Zwołuję LIV sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się w dniu 6 września 2023 r. (środa) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.

 
Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad LIV sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.         
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – quorum.         
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.        
 4. Przyjęcie protokołów z XLIX, L, LI sesji Rady Powiatu Tucholskiego.   
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu w okresie między sesjami.   
 6. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu przyjętych w I półroczu 2023 r. 
 7. Sprawozdanie z działalności Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Lekarza Weterynarii.   
 9. Informacja Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy, Oddział w Tucholi z realizacji zadań  w zakresie ochrony roślin i nasiennictwa na terenie Powiatu Tucholskiego. 
 10. Sprawozdanie z działań podejmowanych przez Wody Polskie na terenie Powiatu Tucholskiego. 
 11. Sprawozdanie z Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Tucholskiego za lata 2021-2022.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Tucholskiego na rok 2023. 
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Tucholskiego na lata 2023 – 2033. 
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Powiatu Tucholskiego. 
 15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej dla samorządowego zakładu budżetowego – Zakładu Aktywności Zawodowej w Tucholi. 
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki „Szpital Tucholski” Sp. z o.o. w Tucholi. 
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na rehabilitację zawodową i społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych na rok 2023.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy oraz zmian w statucie Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi. 
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Tucholskiego służebnością przesyłu. 
 20. Składanie zapytań i interpelacji. 
 21. Wnioski i oświadczenia radnych.  
 22. Zamknięcie sesji.

  Podpisał: Wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Krzysztof Łukaszewicz
 

 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (29 sierpnia 2023)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (29 sierpnia 2023, 15:57:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 391