Zawiadomienie o wyd.w dn.01.06.2023r. decyzji o pozw.na bud.znak BD.6740.GOST.21.2023.WK zatw.proj.bud.i udzielaj.pozwol.na bud.dróg publ.i wewnętrz.relacji Bagienica – Pruszcz,gm.Gostycyn

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 01 czerwca 2023 r.

Starosta Tucholski
  ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
 
BD.6740.GOST.21.2023.WK

 

 
 
     Na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zm.) oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.)
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 01 czerwca 2023 r. decyzji o pozwoleniu na budowę znak BD.6740.GOST.21.2023.WK zatwierdzającej projekt budowlany  i udzielającej pozwolenia na budowę dróg publicznych i wewnętrznych relacji Bagienica – Pruszcz, na terenie działek nr ewid. 65, 88, 86 położonych w obrębie geodezyjnym Bagienica oraz na terenie działek nr ewid. 235/2, 216, 219/11, 219/9, 241/2, 241/1 położonych w obrębie geodezyjnym Pruszcz, gmina Gostycyn.
 
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102 (osoba prowadząca sprawę- Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718).
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (1 czerwca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (1 czerwca 2023, 11:48:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 125