OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej-rozbudowa drogi gminnej nr 010366C w miejscowości Krzywogoniec

---------------------------------------------------------------------
Tuchola, dnia 07 czerwca 2023 r.
 
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
OBWIESZCZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu inwestycji drogowej

     Na podstawie art. 11a ust. 1, art. 11b ust. 1, art. 11c, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 162)  oraz zgodnie z art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projekt inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 010366C w miejscowości Krzywogoniec.

     Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 102. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Wojciech Kujawa, tel. 52 5590718, budownictwo@tuchola.pl).
    W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania ww. obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
    Uwagi należy składać na piśmie do Referatu Budownictwa Starostwa Powiatowego    w Tucholi, ul. Pocztowa 7, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy.
    Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wyżej wymienionej inwestycji.
 
 
Starosta Tucholski

metryczka


Wytworzył: Wojciech Kujawa (7 czerwca 2023)
Opublikował: Wojciech Kujawa (7 czerwca 2023, 12:43:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 386