Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 50” (etap II, III, IV, V) każdy o mocy do 1MW na działce nr ewid. 662/1 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 września 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.81.2023.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 30 sierpnia 2023 r. na wniosek PVE 148 Spółki z o.o. reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Adnan Qaraqish, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 50” (etap II, III, IV, V) każdy o mocy do 1MW na działce nr ewid. 662/1 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową z furtką, utwardzeniem, kontenerową stacją transformatorową, falownikami, złączem kablowym, kablami nN, kablami DC/łączenia stołów, modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap II), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap III), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap IV), modułami fotowoltaicznymi instalacji „TUCHOLA 50” (etap V), miejscem składowania odpadów stałych, stanowiskami postojowymi - w ramach zadania pod nazwą: „Budowa pięciu etapów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 662/1 i 664/2 położonych w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 września 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (11 września 2023, 09:13:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409