Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 1” (etap I) o mocy do 1MW na działce nr ewid. 664/2 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola

________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 11 września 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.TUCH.80.2023.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 30 sierpnia 2023 r. na wniosek PVE 148 Spółki z o.o. reprezentowanej przez Członka Zarządu Pana Adnan Qaraqish, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej „Tuchola 1” (etap I) o mocy do 1MW na działce nr ewid. 664/2 położonej w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola wraz z ogrodzeniem, bramą wjazdową z furtką, utwardzeniem, kontenerową stacją transformatorową, falownikami, kablami nN, kablami DC/łączenia stołów, modułami fotowoltaicznymi, miejscem składowania odpadów stałych, stanowiskami postojowymi - w ramach zadania pod nazwą: „Budowa pięciu etapów elektrowni fotowoltaicznych o łącznej mocy do 6MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr ewid. 662/1 i 664/2 położonych w miejscowości Na Polach, gmina Tuchola.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (11 września 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (11 września 2023, 09:20:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 353