Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie budowy drogi wewnętrznej Wełpin – Huta, na terenie działek nr ewid. 103, 41, 84 położonych w obrębie geodezyjnym Wełpin.

_______________________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 13 września 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.LUB.29.2023.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 12 września 2023 r. na wniosek Gminy Lubiewo, ul. Hallera 9, 89-526 Lubiewo, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę drogi wewnętrznej Wełpin – Huta, na terenie działek nr ewid. 103, 41, 84 położonych w obrębie geodezyjnym Wełpin, gmina Lubiewo.  
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny- art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (13 września 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (13 września 2023, 13:18:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 424