Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.

________________________________________________________________________________________

 Tuchola, dnia 15 września 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.ŚL.54.2023.MŚ
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 41 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 13 września 2023 r. na wniosek Wutkowski Sp. z o.o., ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice, wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę farmy elektrowni fotowoltaicznych o mocy do 3,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr ewid. 772/2, 773, 774 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwice, gmina Śliwice oraz na działkach nr ewid. 177, 178, 179 położonych w obrębie geodezyjnym Śliwiczki, gmina Śliwice.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji.

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (15 września 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (15 września 2023, 12:26:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 459