Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kamienica do miejscowości Gostycyn

________________________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 25 września 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.GOST.1.2023.MP
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 25 września 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.GOST.1.2023.MP zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Gminie Gostycyn, ul. Bydgoska 8, 89-520 Gostycyn, pozwolenia na budowę sieci wodociągowej z miejscowości Kamienica do miejscowości Gostycyn, na terenie działek nr ewid. 513/1, 519/146, 519/145, 519/8, 519/20, 519/4, 519/3, 519/2, 519/144, 509/2, 555, 9255/7, 490/4, 9255/8, 491/24, 491/23, 491/22, 486/4, 487/11, 982, 983, 1212, 423, 422, 450, 451/2, 451/1, 455/2, 453/1, 454, 794, 413/88, 431/2, 432/5, 802, 840, 838, 839/2, 839/1, 870/2, 871/2, 434/9, 435/7, 277/14, 23, 277/4, 277/3, 110, 109, 436/2, 413/87, 413/86, 413/84, 413/83, 397/14, 539/8, 510/10 położonych w obrębie geodezyjnym Gostycyn, gmina Gostycyn – w ramach zadania pod nazwą: „Budowa sieci wodociągowej oraz przebudowa stacji uzdatniania wody (hydroforni) w miejscowości Kamienica wraz z budową dwóch fundamentów pod zbiorniki retencyjne i montażem zbiorników retencyjnych poj. 150 m3 każdy, budową odstojnika wód popłucznych poj. 20 m3 i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci wodociągowej zasilającej stację oraz sieci wodociągowej od stacji uzdatniania wody w Kamienicy do miejscowości Gostycyn, gmina Gostycyn”.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (25 września 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (25 września 2023, 08:01:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 122