Zawiadomienie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn-Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha

_________________________________________________________________________________________

Tuchola, dnia 14 listopada 2023 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.1.2023.MŚ
 
OBWIESZCZENIE STAROSTY TUCHOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
 
Na podstawie art. 11f  ust. 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowani i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
 
z a w i a d a m i a m
 
o wydaniu w dniu 14 listopada 2023 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.1.2023.MŚ zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Zarządowi Dróg Powiatowych w Tucholi, ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej 1030C relacji Cekcyn - Sokole Kuźnica w miejscowości Sucha od km 19+000 do km 20+000. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano do wykonania w szczególności: wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej oraz z betonu asfaltowego, wykonanie stanowisk postojowych z kostki brukowej betonowej, wykonanie poboczy z KŁSM, wykonanie zjazdu z ulicy Głównej w ulicę Kościelną, wykonanie skrzyżowania ulicy Głównej z ulicą Słoneczną, wykonanie kanalizacji deszczowej, wykonanie oświetlenia ulicznego, wycinkę drzew kolidujących z inwestycją. Realizacja inwestycji na terenie:
1) działek drogowych stanowiących własność Powiatu Tucholskiego nr ewid. 415/1, 662/12, 819/4, 844/2, 662/14 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
2) działki drogowej stanowiącej własność osób fizycznych w całości do przejęcia pod pas drogowy nr ewid. 510/39 położonej w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
3) *nieruchomości powstałych w wyniku podziału, planowanych do przejęcia na rzecz Powiatu Tucholskiego: 545/1*, 278/1*, 499/6*, 880/1*, 487/5*, 487/3*, 282/1*, 486/1*, 485/1*, 478/18*, 286/1*, 287/1*, 658/1*,658/2*, 476/1*, 844/4*, 471/1*, 470/1*, 376/1*, 377/1*, 378/1*, 371/1* położone w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
4) działek stanowiących własność Gminy Lubiewo na których przewiduje się przebudowę istniejących sieci uzbrojenia terenu lub przebudowę dróg innych kategorii nr ewid. 590, 463, 478/7, 661/2, 661/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo,
5) działek stanowiących własność Powiatu Tucholskiego oraz Gminy Lubiewo z których korzystanie będzie ograniczone w związku z realizacją robót nr ewid. 662/12, 662/14, 844/2, 819/4, 415/1, 590, 463, 478/7, 661/2, 661/4 położonych w obrębie geodezyjnym Sucha, gmina Lubiewo.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego obwieszczenia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590731, budownictwo@tuchola.pl). 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (14 listopada 2023)
Opublikował: Maciej Śmieszek (14 listopada 2023, 07:45:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 65