Zawiadomienie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 na części działki nr ewid. 889/41 w Cekcynie

______________________________________________________________________________

 
Tuchola, dnia 12 lutego 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
 89-500 Tuchola
 
BD.6740.CEKC.69.2023.APa
 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz art. 72 ust. 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,

z a w i a d a m i a m

o wydaniu w dniu 12 lutego 2024 r. decyzji Starosty Tucholskiego znak BD.6740.CEKC.69.2023.APa zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej Heban Rent Spółce z o.o., ul. Kolejowa 8, 89-511 Cekcyn, pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 (powierzchnia zabudowy 300.00 m2, powierzchnia użytkowa 923.25 m2, kubatura 3153.30 m3), na terenie części działki nr ewid. 889/41 położonej w miejscowości Cekcyn wraz z zewnętrzną instalacją wodociągową, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, zewnętrznymi instalacjami kanalizacji deszczowej z separatorem substancji ropopochodnych zintegrowanym z osadnikiem, zewnętrzną instalacją elektroenergetyczną od złącza kablowo-pomiarowego do projektowanego budynku, zewnętrzną instalacją oświetlenia terenu z lampami oświetleniowymi, kanałami na kable elektryczne pod punkty ładowania, zewnętrzną instalacją gazu, murem oporowym, stanowiskami postojowymi, utwardzeniami i wewnętrznymi drogami dojazdowymi oraz zjazdem z drogi gminnej nr 010337 C (działka nr 889/15) - jako etap I zamierzenia budowlanego obejmującego w całości budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych, na terenie części działki nr ewid. 889/41 położonej w miejscowości Cekcyn.
Nawiązując do powyższego strony mogą zapoznać się z treścią decyzji w terminie 14 dni licząc od publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 112. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Aleksandra Paul, tel. 52 5590 754, budownictwo@tuchola.pl).

metryczka


Wytworzył: Aleksandra Paul (12 lutego 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (12 lutego 2024, 07:42:07)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 304