Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z przebudową istniejącej centralnej przepompowni ścieków w miejscowości Cekcyn

_______________________________________________________________________________


Tuchola, dnia 28 lutego 2024 r.
Starosta Tucholski
   ul. Pocztowa 7
  89-500 Tuchola
 
BD.6740.1.8.2024.MŚ
 
Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 61 § 4, 41, 10 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.) oraz art. 82 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.)
 
z a w i a d a m i a m,
 
że w dniu 26 lutego 2024 r. na wniosek Gminy Cekcyn, ul. Szkolna 2, 89-511 Cekcyn, reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Radosława Ryl, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Studio Projektowe Eko-System Radosław Ryl, na podstawie pełnomocnictwa nr 10/2022 z dnia 04 sierpnia 2022 r., wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia projektu zagospodarowania terenu i projektu architektoniczno-budowlanego oraz wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej (tłocznej) do oczyszczalni ścieków w miejscowości Tuchola wraz z przebudową istniejącej centralnej przepompowni ścieków w miejscowości Cekcyn, na terenie działek nr ewid. 103/4, 103/6, 132/2, 132/4, 132/7, 141/3, 143/2, 1135, 1211, 1213, 1559/2, 1559/3, 1559/4, 1560/2, 6036/3, 6037/1 położonych w obrębie geodezyjnym Cekcyn, gmina Cekcyn oraz na terenie działek nr ewid. 1542/9, 1683/2, 1692, 1794/1, 1814/1, 6006/11, 6006/12 położonych w obrębie geodezyjnym miasto Tuchola, gmina Tuchola.   
Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego strony mogą zapoznać się z aktami sprawy w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji niniejszego zawiadomienia, w Referacie Budownictwa Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7, I piętro, pokój nr 101. Zapoznanie się z aktami sprawy możliwe jest drogą elektroniczną lub po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym (osoba prowadząca sprawę – Maciej Śmieszek, tel. 52 5590 731, budownictwo@tuchola.pl).
W toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania wyżej wymienionego obowiązku, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny - art. 41 § 1 i 2 ustawy Kodeks  postępowania  administracyjnego.
Nie przybycie do tutejszego Urzędu w wyznaczonym terminie i nie zajęcie stanowiska w powyższej sprawie spowoduje rozpatrzenie wniosku o pozwolenie na budowę wyżej wymienionej inwestycji. 

metryczka


Wytworzył: Maciej Śmieszek (28 lutego 2024)
Opublikował: Maciej Śmieszek (28 lutego 2024, 13:22:48)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 141