Materiał informacyjny na II sesję Rady Powiatu Tucholskiego, która odbędzie się 17.05.2024 r.

Tuchola, dnia 13 maja 2024 r.
BR.0002.2.2024
 
 
 
 
                                    Pan(i)
                                                                        ............................................
                                                                        ............................................
                                                                                 

Na podstawie § 12 ust. 3 pkt 2 Statutu Powiatu Tucholskiego, zgodnie z wnioskiem złożonym przez Zarząd Powiatu z dnia 13 maja 2024 r. zwołuję II sesję Rady Powiatu Tucholskiego. Odbędzie się ona 17 maja 2024 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali 312 Starostwa Powiatowego w Tucholi, ul. Pocztowa 7.  

Zawiadomienie niniejsze stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2024 r. poz. 107) stanowi podstawę do zwolnienia radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach Rady Powiatu.
 

Porządek obrad II sesji Rady Powiatu Tucholskiego:
 
 1. Otwarcie sesji.     
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad – kworum.       
 3. Zgłaszanie propozycji zmian do porządku obrad.       
 4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.     
 5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, wyboru jej Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza.     
 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Finansów, Gospodarki, Rolnictwa i Leśnictwa oraz ustalenia przedmiotu jej działania.        
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki oraz ustalenia przedmiotu jej działania.        
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Środowiska oraz ustalenia przedmiotu jej działania.                    
 9. Podjęcie uchwały w sprawie oddelegowania Radnych Rady Powiatu Tucholskiego do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.    
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata do Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich.   
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania trzech członków Kapituły Honorowej.   
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Starosty Tucholskiego.     
 13. Wnioski i oświadczenia radnych.   
 14. Zamknięcie sesji.

 
                                              Podpisał:                                     Przewodniczący
          R a d y   P o w i a t u
                                                                                                 
         Krzysztof Dereszyński

Materiał informacyjny

metryczka


Wytworzył: Zarząd Powiatu Tucholskiego (13 maja 2024)
Opublikował: Elżbieta Damasiewicz (14 maja 2024, 09:51:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 407