Wydział Geodezji, Gospodarki Nieruchomosciami i Zasobami Przyrody

Dane adresowe:
UL. POCZTOWA 7A, 89-500 TUCHOLA
POKÓJ NR 1 - 6
Informacja o dostosowaniu baz danych egib, bdot500 i gesut do modelu pojęciowego zgodnego z rozporządzeniami z 2021 r.Informacja o utworzeniu powiatowej bazy danych geodezyjnej ewidencji
sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla obszaru powiatu tucholskiego.{GESUT}
Informacja o wdrożeniu układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH

{EVRF2007}
Leszek Kloskowski, Naczelnik Wydziału, pokój nr 6, tel. (52) – 55 -90 – 728 leszek.kloskowski@tucholski.pl
 

Gospodarka Nieruchomościami, pokój nr 1, tel. (52) – 55 – 90 - 712
Magdalena Mąder - Zastępca Naczelnika Wydziału, magdalena.mader@tucholski.pl
Karolina Pawłowska - podinspektor, karolina.pawlowska@tucholski.pl
Mirosława Piechowiak - miroslawa.piechowiak@tucholski.pl

Ochrona Środowiska, pokój nr 2, tel. (52) – 55 – 90 - 713
Beata Muzolf – inspektor, beata.muzolf@tucholski.pl

Odszkodowania za drogi i regulacja stanów prawnych, pokój nr 8, tel. (52) -55 - 90 - 732
Magdalena Gocek - Kalkowska - inspektor

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, pokój  nr 4,
Andrzej Buczkowski, tel. (52) – 55 – 90 – 715, andrzej.buczkowski@tucholski.pl
Kamila Deręgowska, tel. (52) – 55 – 90 – 715, kamila.deregowska@tucholski.pl

Obsługa Geodetów, pokój nr 5,
Kazimierz Posorski, tel. (52) – 55 – 90 – 716

Ewidencja Gruntów i Budynków, Aktualizacja Baz Danych pokój nr 5,
Magdalena Badtke, tel. (52) – 55 – 90 – 716 magdalena.badtke@tucholski.pl
Patrycja Śledź, tel. (52) – 55 – 90 – 716 patrycja.sledz@tucholski.pl
Katarzyna Klafetka,  tel. (52) – 55 – 90 – 716

Zespół Narad Koordynacyjnych dot. usytuowania sieci uzbrojenia terenu, pokój nr 3, zudp@tuchola.pl
Magdalena Muntowska, tel. (52) – 55 – 90 – 719
 

Zadania wydziału:

I. W zakresie gospodarki nieruchomościami Powiatu i Skarbu Państwa:
1 tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości oraz zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości powiatu i Skarbu Państwa, w tym dzierżawa, najem, sprzedaż, zamiana, trwały zarząd nieruchomości Skarbu Państwa i Powiatu Tucholskiego,
3. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
6. prowadzenie postępowania wywłaszczeniowego,
7. przygotowywanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomości ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
8. przygotowywanie zezwoleń na prowadzenie działalności polegającej na poszukiwaniu, rozpoznawaniu lub wydobywaniu kopalin stanowiących własność Skarbu Państwa jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nie wyraził na to zgody,
9. przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości w przypadku siły wyższej lub nagłej potrzeby zapobieżenia powstawaniu znacznej szkody,
10. prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wywłaszczonych nieruchomości, zwrotem odszkodowania, w tym także nieruchomości zamiennej oraz o rozliczeniach z tytułu zwrotu i terminach zwrotu,
11. zabezpieczenie wierzytelności Skarbu Państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki oraz wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
12. podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
13. zaliczanie wartości mienia nieruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własności Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojną rozpoczętą 1939 r. pozostawiły nieruchomości na terenach nie wchodzących w skład obecnego obszaru państwa,
14. składanie wniosków o wpis do księgi wieczystej prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
15. prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
16. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przekazywaniem Polskiemu Związkowi Działkowców gruntów Skarbu Państwa przeznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod pracownicze ogrody działkowe,
17. prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzącym w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowanie przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
18. wnioskowanie o przekazanie  na rzecz jednostek organizacyjnych budynków i budowli będących w zarządzie Lasów Państwowych, a nieprzydatnych dla gospodarki leśnej,
19. występowanie do Agencji Nieruchomości Skarbu Państwa o przekazanie nieodpłatnie nieruchomości na cele związane z inwestycjami infrastrukturalnymi służącymi wykonywaniu zadań własnych,
20. przygotowywanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
21. prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działki gruntu i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
22. prowadzenie spraw związanych z wyłączaniem gruntów rolnych z produkcji, w tym uzgadnianie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
23. przygotowywanie decyzji nakładającej obowiązek zdjęcia próchniczej warstwy gleby oraz jej wykorzystania,
24. prowadzenie spraw związanych z nakazaniem właścicielowi gruntów zalesienia, zadrzewienia, zakrzewienia lub założenia na nich trwałych użytków zielonych ze względu na ochronę gleb przed erozją,
25. przygotowywanie decyzji nakładającej na osobę powodującą utratę lub ograniczenie wartości użytkowej gruntów obowiązku ich rekultywacji,
26. przeprowadzenie kontroli wykonywania przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
27. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat w razie stwierdzenia wyłączenia gruntów z produkcji niezgodnie z przepisami ustawy lub bez decyzji zezwalającej na wyłączenie,
28. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem podwyższonych opłat za nie zakończenie rekultywacji gruntów zdewastowanych w określonym terminie,
29. prowadzenie sprawozdawczości z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
II. W zakresie gospodarki leśnej:
1.    przygotowywanie decyzji o wykonaniu na koszt nadleśnictw, zabiegów zwalczających i ochronnych w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa, gdy wystąpią w nich organizmy szkodliwe w stopniu grożącym trwałości tych lasów,
2.    prowadzenie spraw dotyczących przyznania środków z budżetu państwa na finansowanie kosztów przebudowy lub odnowienia drzewostanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa, w których wystąpiły szkody spowodowane pyłami lub gazami przemysłowymi bez możliwości ustalenia winnego, względnie szkody spowodowane klęskami żywiołowymi,
3.    wykonywanie czynności związanych ze zmianą lasu na użytek rolny w odniesieniu do lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
4.    przygotowywanie propozycji o przyznaniu dotacji na częściowe lub całkowite pokrycie kosztów zalesienia gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
5.    cechowanie drewna pozyskiwanego w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
6.    składania do Wojewody wniosków o uznanie lasu za ochronny,
7.    przygotowywanie propozycji zadań gospodarczych dla właścicieli lasów nie posiadających planów urządzenia lasów,
8.    zlecanie wykonania planów urządzenia lasów należących do osób fizycznych i rozpatrywanie zastrzeżeń wnoszonych w stosunku do tych planów po ich wykonaniu,
9.    kontrolowanie wykonywania zadań określonych w planach urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
10.  przygotowywanie decyzji na pozyskiwanie drewna niezgodnie z planem urządzenia lasu, w przypadkach losowych na wniosek właściciela lasu.
 
III. W zakresie prawa łowieckiego:
1. przygotowywanie zezwoleń, w szczególnych przypadkach, na odstępstwa od zakazu płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny,
2. przygotowywanie zezwoleń na posiadanie i hodowlę chartów rasowych lub ich mieszańców,
3. prowadzenie spraw związanych z wydzierżawianiem polnych obwodów łowieckich na wniosek Polskiego Związku Łowieckiego,
4. przygotowywanie zezwoleń na odłów lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadkach zagrożenia prawidłowego funkcjonowania obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej.
 
IV. W zakresie ochrony środowiska:
1.    prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na jednostkę organizacyjną obowiązku prowadzenia pomiarów stężeń substancji w powietrzu w przypadku przekroczenia dopuszczalnych stężeń substancji zanieczyszczających,
2.    prowadzenie spraw dotyczących ustaleń rodzajów i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza dla inwestycji mogących pogorszyć stan środowiska, z włączeniem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska,
3.    wykonywanie odrębnych obowiązków wynikających z potrzeb ochrony powietrza,
4.    przechowywanie danych o rodzajach i ilości substancji zanieczyszczających dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza w publicznie prowadzonym rejestrze,
5.    opracowywanie założeń planów i programów dotyczących ochrony środowiska dla powiatu,
6.    opracowywanie projektów opinii zarządu powiatu dotyczących planów i programów w zakresie środowiska opracowywanych przez organy samorządów,
7.    opracowywanie projektów uchwał rady:
a.    zatwierdzających powiatowe programy ochrony środowiska;
b.    ustanawiających obszary ograniczonego użytkowania;
c.    wprowadzających ograniczenia lub zakazy używania jednostek pływających na określonych zbiornikach wodnych jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych;
8.    prowadzenie rejestru zawierającego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi,
9. nakładanie obowiązku przeprowadzania dodatkowych pomiarów wielkości emisji w przypadku stwierdzenia przekroczenia standardów emisyjnych oraz przyjmowanie tych pomiarów,
10. nakładanie obowiązku sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
11. nakładanie obowiązku ograniczenia oddziaływania na środowisko lub przywrócenie do stanu poprzedniego,
12. przyjmowanie wyników pomiarów dokonywanych przez prowadzącego instalację lub urządzenia, które ze względu na szczególne znaczenie dla zapewnienia systematycznej kontroli wielkości emisji powinny być przekazywane właściwemu organowi ochrony środowiska,
13. ustalanie wymagań w zakresie ochrony środowiska dla instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
14. przyjmowanie do rejestru zgłoszenia instalacji nie wymagającej pozwolenia emisyjnego;
15. zobowiązanie podmiotu korzystającego ze środowiska do uiszczenia na rzecz właściwego gminnego funduszu ochrony środowiska kwoty pieniężnej odpowiadającej wysokości szkód wynikających z naruszenia stany środowiska;
16. przygotowywanie decyzji ustalającej rodzaje i ilości  pyłów i gazów wprowadzanych do powietrza,
17. przygotowywanie decyzji dotyczących pomiaru zanieczyszczeń,
18. ocena warunków akustycznych,
19. ustalanie obszarów ograniczonego użytkowania,
20. opiniowanie projektów planów i programów gminnych i wojewódzkich z zakresu ochrony środowiska i gospodarki odpadami,
21. opiniowanie wniosków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o wstrzymanie działalności powodującej naruszenie warunków decyzji ustalającej wprowadzenie do powietrza substancji zanieczyszczających lub niewykonywanie dodatkowych obowiązków wynikających z ochrony atmosfery,
22. opiniowanie wspólnego wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i wojewódzkiego inspektora sanitarnego w zakresie określania alarmowych poziomów stężeń ograniczającego emisję zanieczyszczeń do atmosfery,
23. przygotowywanie decyzji dla jednostek organizacyjnych w przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu w środowisku,
24. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem dla jednostek organizacyjnych i osób fizycznych obowiązków usunięcia przyczyn szkodliwego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do stanu właściwego. W razie braku możliwości wykonania tego obowiązku ustala się wysokość kwoty pieniężnej na rzecz Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
25. opiniowanie wniosku wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przy podejmowaniu przez niego decyzji nakazującej wstrzymanie działalności pogarszającej stan środowiska,
26. udział w kontrolach z zakresu przestrzegania przepisu o ochronie środowiska,
27. występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenie przeciw przepisom o ochronie środowiska,
28.  występowanie do wojewódzkiego inspektora schrony środowiska w przypadkach podejrzenie o naruszenie przepisów o ochronie środowiska.
 
V. W zakresie postępowania z odpadami:
1. przygotowywanie zezwoleń na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji jeżeli wytwórca odpadów wytwarza powyżej 1 tony (Mg) odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyżej 5 tysięcy ton (Mg) odpadów innych niż niebezpieczne,
2. przygotowywanie zezwoleń na przetwarzanie odpadów (odzysk i unieszkodliwianie),
3. przygotowywanie zezwoleń na zbierania odpadów,
4. zatwierdzanie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,,
5. przygotowywanie pozwoleń zintegrowanych,
6. dokonywanie wpisu do rejestru posiadaczy odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów,
sprawowanie kontroli i nadzór nad prawidłowym gospodarowaniem odpadami zgodnie z wydanymi pozwoleniami.

VI. W zakresie udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie:
1.    prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych dotyczących informacji o ochronie środowiska,
2.    udostępnianie posiadanych informacji o środowisku i jego ochronie, w tym zawartych w:
a.    powiatowym programie ochrony środowiska,
b.    powiatowym planie gospodarki odpadami,
c.    prognozach oddziaływania na środowisko,
d.    analizach porealizacyjnych, dotyczących:
- stanu elementów przyrodniczych i ich wzajemnego oddziaływania,
- emisji oraz działań i środków wpływających lub mogących wpływać negatywnie na środowisko,
- wpływu stanu środowiska na zdrowie i warunki życia ludzi oraz na zabytki,
- działań oraz środków, w szczególności administracyjnych i ekonomicznych, mających na celu ochronę środowiska,
- planów, programów oraz analiz finansowych, związanych z podejmowaniem rozstrzygnięć istotnych dla ochrony środowiska.
 
VII. W zakresie ochrony przyrody:
1.    popularyzowanie ochrony przyrody w społeczeństwie,
2.    opiniowanie zamierzeń utworzenia parku krajobrazowego,
3.    opiniowanie zmian przeznaczenia terenów, na których znajduje się starodrzew,
4.    sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania jej zasobów,
5.    przygotowywanie decyzji o nadawaniu osobom fizycznym uprawnień społecznych opiekunów przyrody,
6.    wydawanie decyzji w sprawie usuwania drzew i krzewów z nieruchomości będących własnością gmin,
7.    dokonywanie wpisu lub skreśleń do rejestru zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych.
 
VIII. W zakresie prawa geologicznego i górniczego:
1.    prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych na powierzchni nie przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 10000 m3,
2.    przygotowywanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologicznych, które nie wymagają uzyskania koncesji,
3.    przygotowywanie nakazów wykonania dodatkowych prac pomiarowych,
4.    wykonywanie nadzoru i kontroli nad pracami geologicznymi prowadzonymi przy wydobywaniu kopalin pospolitych,
5.    przygotowywanie decyzji zatwierdzających dokumentację geologiczną oraz gromadzenie informacji uzyskiwanych w wyniku prowadzenia prac geologicznych,
6.    wyrażanie zgody na przeniesienie przez przedsiębiorcę przysługujących mu praw do informacji uzyskanych w wyniku prowadzonych prac geologicznych,
7.    uzgadnianie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego,
8.    przygotowywanie nakazów przeprowadzenia pomiarów oraz sporządzenia albo uzupełnienia dokumentacji na koszt przedsiębiorcy w przypadku gdy przedsiębiorca nie prowadzi uaktualnianej dokumentacji mierniczo-geologicznej,
9.    realizacja zadań związanych ze sprawowaniem nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego wydobywającego kopaliny pospolite.
 
IX. W zakresie rybactwa śródlądowego:
1.    wydawanie kart wędkarskich i kart łowiectwa podwodnego,
2.    rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m;
3.    przygotowanie wniosku o powołanie Społecznej Straży Rybackiej (SSR), wydawanie legitymacji strażnikom SSR, przyjmowanie sprawozdań z działalności i udzielanie pomocy poprzez zakup wyposażenia dla SSR,
4.    ograniczanie lub wprowadzanie zakazu używania jednostek pływających.
 
X. W zakresie gospodarki wodnej:
1.      wydawanie decyzji dotyczących przejścia do zasobu gruntów pokrytych wodami śródlądowymi wodami płynącymi oraz ich wykreślenie z tego zasobu;
2.      gospodarowanie innymi niż grunty pokryte śródlądowymi wodami płynącymi, wodami morza terytorialnego oraz morskimi wodami wewnętrznymi mieniem związanym z gospodarką wodną stanowiącym własność Skarbu Państwa;
3.      prawo wnioskowania o zbycie gruntów pod śródlądowymi wodami stojącymi stanowiącymi własność Skarbu Państwa oraz powoływanie komisji przetargowej w tym celu;
4.     potwierdzanie w drodze decyzji wygaśnięcia trwałego zarządu wód , gruntów pokrytych wodami oraz pozostałych nieruchomości, ustanowionego na rzecz regionalnych zarządów gospodarki wodnej oraz marszałków lub jednostek organizacyjnych samorządu województwa wykonujących zadania marszałków województw;
5.      ustalanie w drodze decyzji wysokości i rodzaju świadczeń, jakie powinny ponosić na rzecz spółki wodnej osoby fizyczne lub prawne niebędące członkami spółki wodnej oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które odnoszą korzyść z urządzeń spółki wodnej lub przyczyniają się do zanieczyszczenia wody, dla której ochrony spółka wodna została utworzona;
6.      ustalanie w drodze decyzji wysokości odszkodowania, jeżeli szkoda wystąpiła na skutek wejścia w życie aktów prawa miejscowego art. 31, 135, 141, 327, 382 ustawy prawo wodne;
7.      opiniowanie powołania i odwołania kierownika nadzoru wodnego;
8.      nadzór nad spółkami wodnymi w zakresie określonym przez Prawo wodne – zatwierdzanie statutu spółki wodnej, rozwiązywanie spółki wodnej i wyznaczanie jej likwidatora;
9.       występowanie z wnioskiem o wykreślenie spółki wodnej z systemu informacyjnego gospodarki wodnej;

XI. W zakresie geodezji i kartografii:

1) prowadzenie powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geo-dezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
2) koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
3) zakładanie osnów szczegółowych,
5) przeprowadzanie powszechnej taksacji nieruchomości oraz opracowywanie i prowadzenie map i tabel taksacyjnych dotyczących nieruchomości,
6) ochrona znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
7) tworzenie, prowadzenie i udostępnianie baz danych.

{RODO}

metryczka


Wytworzył: Magdalena Badtke (13 czerwca 2022)
Opublikował: Beata Muzolf (18 maja 2011, 14:19:51)

Ostatnia zmiana: Magdalena Badtke (3 kwietnia 2024, 08:32:35)
Zmieniono: Aktualizacja danych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 53651